COVID-19: Faci­li­ty Outsour­cing in cri­sis­tijd

News

Als gevolg van COVID-19 stag­ne­ren bedrijfs- en pro­duc­tie­pro­ces­sen op aller­lei niveaus. Steeds meer par­tij­en heb­ben moei­te hun con­trac­tu­e­le ver­plich­tin­gen na te leven. Faci­li­ty ser­vi­ces zijn vaak een wezen­lijk onder­deel van de dage­lijk­se bedrijfs­voe­ring van een orga­ni­sa­tie en daar­mee (zeer) nauw ver­bon­den met het opti­maal laten func­ti­o­ne­ren van bedrij­ven. De zoge­naam­de ‘intel­li­gen­te lock­down’ en de onvoor­zie­ne situ­a­ties die als gevolg daar­van ont­staan, lei­den daar­om tot veel dis­cus­sies tus­sen outsour­cings­part­ners.

Onder­staan­de Law Alert belicht van­uit een juri­disch per­spec­tief hoe deze part­ners met de snel ver­an­de­ren­de behoef­tes en vraag(uitval) om kun­nen gaan om de faci­li­tai­re orga­ni­sa­tie door deze cri­sis te lood­sen.