COVID-19: Q&A van­uit een arbeids­rech­te­lij­ke en pri­va­cy­rech­te­lij­ke invals­hoek

Alert

Belang­rij­ke vra­gen rond­om het coro­na­vi­rus op de werk­vloer van­uit een arbeids­rech­te­lij­ke en pri­va­cy­rech­te­lij­ke invals­hoek.

De gebeur­te­nis­sen in ver­band met het coro­na­vi­rus (COVID-19) hou­den werk­ge­vers bezig. Dage­lijks vol­gen er nieu­we ont­wik­ke­lin­gen en het is voor zowel werk­ge­vers als werk­ne­mers vaak ondui­de­lijk wat hun ver­schil­len­de rech­ten en ver­plich­tin­gen zijn.

In onder­staan­de Law Alert vindt u een over­zicht van veel­ge­stel­de vra­gen.