Gede­ta­cheer­de werk­ne­mers: een upda­te

Alert

Sinds 1 maart 2020 zijn dienst­ver­le­ners die werk­ne­mers deta­che­ren naar Neder­land ver­plicht dit te mel­den in het digi­ta­le meld­lo­ket van de over­heid. Con­tro­le op de nale­ving van de wet- en regel­ge­ving omtrent Euro­pe­se deta­che­ring met de meld­plicht naar ver­wach­ting zal inten­si­ve­ren.

Ver­schil­len­de aspec­ten van de regel­ge­ving zijn dan ook aan­ge­scherpt, bij­voor­beeld met betrek­king tot de ver­plich­ting bepaal­de docu­men­ten op de werk­plek beschik­baar te hou­den.

Klik op onder­staan­de Alert voor een upda­te van de meest recen­te wij­zi­gin­gen.