COVID-19: arbeids­rech­te­lij­ke rech­ten en plich­ten

News

COVID-19 slaat om zich heen. Een op maat gemaakt stra­te­gisch micro­plan is voor werk­ge­vers essen­ti­eel ter bescher­ming van de gezond­heid en vei­lig­heid van werk­ne­mers en om het voort­be­staan van de onder­ne­ming te garan­de­ren. Ook om aan­spra­ke­lijk­heid voor scha­de en/of boe­tes te voor­ko­men, die­nen werk­ge­vers nu te han­de­len.

Wat zijn de meest rele­van­te rech­ten en ver­plich­tin­gen voor werk­ge­vers en werk­ne­mers?

Lees er alles over door te klik­ken op onder­staan­de Law Alert.