Wet toe­tre­ding zorg­aan­bie­ders

Wet toetreding zorgaanbieders ("Wtza") en Wet toelating zorginstellingen ("Wtzi")

Alert

Sinds sep­tem­ber 2017 hangt het wets­voor­stel Wet toe­tre­ding zorg­aan­bie­ders (“Wtza”) en het wets­voor­stel Aan­pas­sings­wet Wtza in de lucht.

Met de inwer­king­tre­ding van bei­de wets­voor­stel­len wordt de hui­di­ge toe­la­tings­pro­ce­du­re van de Wet toe­la­ting zorg­in­stel­lin­gen (“Wtzi”) ver­van­gen door een meld­plicht en een ver­gun­nings­plicht.

Lees meer over de beoog­de wij­zi­gin­gen in deze Law Alert.