Aan­bie­ders van cryp­to­dien­sten moe­ten aan het werk

News

Naar ver­wach­ting treedt op 10 janu­a­ri 2020 de imple­men­ta­tie­wet van de 5e anti-wit­was­richt­lijn in wer­king. Van­af die datum val­len ook de aan­bie­ders van veel cryp­to­dien­sten onder de Wet ter voor­ko­ming van Wit­was­sen en Finan­cie­ring van Ter­ro­ris­me (de “Wwft”) en de Sanc­tie­wet 1977.

Hier­on­der volgt een kort over­zicht van de gevol­gen voor deze bedrij­ven.

Voor wel­ke par­tij­en is dat rele­vant?
De Wwft zal van­af het moment van inwerk­in­tre­ding ook gel­den voor:

  • Een ieder die in of van­uit Neder­land beroeps- of bedrijfs­ma­tig dien­sten aan­biedt voor het wis­se­len tus­sen vir­tu­e­le valu­ta en fidu­ci­ai­re valu­ta
  • Een ieder die in of van­uit Neder­land beroeps- of bedrijfs­ma­tig bewaar­por­te­mon­nees (zoge­noem­de ‘wal­lets’) aan­biedt

Het maakt dus niet uit of de aan­bie­der van cryp­to­dien­sten daad­wer­ke­lijk in Neder­land geves­tigd is. Het is vol­doen­de dat deze aan­bie­der de wil heeft geuit om ‘com­mer­ci­ë­le betrek­kin­gen aan te kno­pen met con­su­men­ten in Neder­land’. Aan­bie­ders van cryp­to­dien­sten die zich rich­ten op ande­re lid­sta­ten zijn even­eens in sco­pe van deze wij­zi­gin­gen. De defi­ni­tie van ‘vir­tu­e­le valu­ta’ is erg breed en omvat onder ande­re cryp­to cur­ren­cies, zoals Bit­coin.

Wat gaat er ver­an­de­ren?
Van­af het moment van inwer­king­tre­ding geldt voor boven­ge­noem­de par­tij­en het vol­gen­de:

  • Zij moe­ten zich bij De Neder­land­sche Bank (“DNB”) regis­te­ren.
  • Zij zijn onder­wor­pen aan inte­gri­teits­toe­zicht van DNB. Dit bete­kent onder ande­re dat alle dage­lijks beleids­be­pa­lers door DNB op geschikt­heid en betrouw­baar­heid getoetst moe­ten wor­den. Deze ver­plich­ting ziet ook op de (inter­ne) toe­zicht­hou­ders van de aan­bie­ders van de gese­lec­teer­de cryp­to­dien­sten en op per­so­nen die hier­in een gekwa­li­fi­ceer­de deel­ne­ming hou­den. Meer infor­ma­tie over deze toet­sin­gen vindt u hier. Het posi­tief afron­den van bei­de toet­sin­gen is een voor­waar­de voor regi­stra­tie.
  • Zij zijn gehou­den om de Wwft en de Sanc­tie­wet 1977 na te leven. Dit bete­kent onder ander: (i) het doen van (peri­o­diek) cli­ën­ten­on­der­zoek (inclu­sief con­tro­le a.d.h.v. sanc­tie­lijs­ten); (ii) het uit­voe­ren van een risi­co­ana­ly­se toe­ge­past op de bedrijfs­voe­ring; (iii) het mel­den van onge­brui­ke­lij­ke trans­ac­ties bij de FIU-Neder­land.

Per wan­neer gel­den de wij­zi­gin­gen?
De rele­van­te wet treedt naar ver­wach­ting op 10 janu­a­ri 2020 in wer­king. Toch moe­ten de aan­bie­ders van de gese­lec­teer­de cryp­to­dien­sten nu al het nodi­ge rege­len.

Wat moe­ten deze par­tij­en nu doen?
Hoe­wel de inwer­king­tre­ding van boven­staan­de ver­plich­tin­gen voor de aan­bie­ders van de gese­lec­teer­de cryp­to­dien­sten nog even op zich laat wach­ten, kun­nen deze par­tij­en niet stil zit­ten. Zodra de wet inwer­king treedt moe­ten zij name­lijk per direct aan voor­noem­de ver­plich­tin­gen vol­doen en die­nen zij de regi­stra­tie­pro­ce­du­re bij DNB in gang te zet­ten. Wel heb­ben zij zes maan­den de tijd om deze regi­stra­tie­pro­ce­du­re (inclu­sief toet­sing van de dage­lijks beleids­be­pa­lers) af te ron­den.

De aan­bie­ders van de gese­lec­teer­de cryp­to­dien­sten doen er daar­om ver­stan­dig aan om nu al te begin­nen met het vol­gen­de:

  • Zich aan­mel­den bij DNB. Dit is vrij­wil­lig en geen ver­van­ging voor voor­noem­de regi­stra­tie. DNB ver­zoekt par­tij­en (inclu­sief par­tij­en die reeds onder toe­zicht staan) om zich voor 23 sep­tem­ber 2019 te mel­den, zodat zij weet om hoe­veel aan­bie­ders het gaat. Dit helpt DNB bij het voor­be­rei­den op de ver­eis­te toet­sin­gen en regi­stra­ties. Ook geeft het DNB de moge­lijk­heid om par­tij­en gericht te infor­me­ren over de aan­staan­de regi­stra­tie­plicht en de ver­plich­tin­gen die voort­vloei­en uit de Wwft en Sanc­tie­wet 1977. Meer infor­ma­tie hier­over vindt u hier. Het mel­dings­for­mu­lier vindt u hier.
  • Voor­be­rei­den van dage­lijks beleids­be­pa­lers op toet­sing van geschikt­heid en betrouw­baar­heid. HVG Law heeft hier veel erva­ring mee en helpt u graag ver­der. Meer infor­ma­tie over onze dienst­ver­le­ning vindt u hier.
  • Voor­be­rei­den op de Wwft en Sanc­tie­wet 1977. Dit omvat onder ande­re het inrich­ten van een inte­ge­re en beheerste bedrijfs­voe­ring en het opstel­len van een dege­lijk anti-wit­was­be­leid.

Wie kan u ver­der hel­pen?
HVG Law heeft veel erva­ring met voor­be­rei­den van dage­lijks beleids­be­pa­lers en inter­ne toe­zicht­hou­ders op toet­sin­gen bij DNB. Ook advi­se­ren wij par­tij­en door­lo­pend over het vol­doen aan de Wwft en Sanc­tie­wet 1977. Neemt u daar­om gerust con­tact met ons op.