Aanbieders van cryptodiensten moeten aan het werk

News

Naar verwachting treedt op 10 januari 2020 de implementatiewet van de 5e anti-witwasrichtlijn in werking. Vanaf die datum vallen ook de aanbieders van veel cryptodiensten onder de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (de “Wwft”) en de Sanctiewet 1977.

Hieronder volgt een kort overzicht van de gevolgen voor deze bedrijven.

Voor welke partijen is dat relevant?
De Wwft zal vanaf het moment van inwerkintreding ook gelden voor:

  • Een ieder die in of vanuit Nederland beroeps- of bedrijfsmatig diensten aanbiedt voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta
  • Een ieder die in of vanuit Nederland beroeps- of bedrijfsmatig bewaarportemonnees (zogenoemde ‘wallets’) aanbiedt

Het maakt dus niet uit of de aanbieder van cryptodiensten daadwerkelijk in Nederland gevestigd is. Het is voldoende dat deze aanbieder de wil heeft geuit om ‘commerciële betrekkingen aan te knopen met consumenten in Nederland’. Aanbieders van cryptodiensten die zich richten op andere lidstaten zijn eveneens in scope van deze wijzigingen. De definitie van ‘virtuele valuta’ is erg breed en omvat onder andere crypto currencies, zoals Bitcoin.

Wat gaat er veranderen?
Vanaf het moment van inwerkingtreding geldt voor bovengenoemde partijen het volgende:

  • Zij moeten zich bij De Nederlandsche Bank (“DNB”) registeren.
  • Zij zijn onderworpen aan integriteitstoezicht van DNB. Dit betekent onder andere dat alle dagelijks beleidsbepalers door DNB op geschiktheid en betrouwbaarheid getoetst moeten worden. Deze verplichting ziet ook op de (interne) toezichthouders van de aanbieders van de geselecteerde cryptodiensten en op personen die hierin een gekwalificeerde deelneming houden. Meer informatie over deze toetsingen vindt u hier. Het positief afronden van beide toetsingen is een voorwaarde voor registratie.
  • Zij zijn gehouden om de Wwft en de Sanctiewet 1977 na te leven. Dit betekent onder ander: (i) het doen van (periodiek) cliëntenonderzoek (inclusief controle a.d.h.v. sanctielijsten); (ii) het uitvoeren van een risicoanalyse toegepast op de bedrijfsvoering; (iii) het melden van ongebruikelijke transacties bij de FIU-Nederland.

Per wanneer gelden de wijzigingen?
De relevante wet treedt naar verwachting op 10 januari 2020 in werking. Toch moeten de aanbieders van de geselecteerde cryptodiensten nu al het nodige regelen.

Wat moeten deze partijen nu doen?
Hoewel de inwerkingtreding van bovenstaande verplichtingen voor de aanbieders van de geselecteerde cryptodiensten nog even op zich laat wachten, kunnen deze partijen niet stil zitten. Zodra de wet inwerking treedt moeten zij namelijk per direct aan voornoemde verplichtingen voldoen en dienen zij de registratieprocedure bij DNB in gang te zetten. Wel hebben zij zes maanden de tijd om deze registratieprocedure (inclusief toetsing van de dagelijks beleidsbepalers) af te ronden.

De aanbieders van de geselecteerde cryptodiensten doen er daarom verstandig aan om nu al te beginnen met het volgende:

  • Zich aanmelden bij DNB. Dit is vrijwillig en geen vervanging voor voornoemde registratie. DNB verzoekt partijen (inclusief partijen die reeds onder toezicht staan) om zich voor 23 september 2019 te melden, zodat zij weet om hoeveel aanbieders het gaat. Dit helpt DNB bij het voorbereiden op de vereiste toetsingen en registraties. Ook geeft het DNB de mogelijkheid om partijen gericht te informeren over de aanstaande registratieplicht en de verplichtingen die voortvloeien uit de Wwft en Sanctiewet 1977. Meer informatie hierover vindt u hier. Het meldingsformulier vindt u hier.
  • Voorbereiden van dagelijks beleidsbepalers op toetsing van geschiktheid en betrouwbaarheid. HVG Law heeft hier veel ervaring mee en helpt u graag verder. Meer informatie over onze dienstverlening vindt u hier.
  • Voorbereiden op de Wwft en Sanctiewet 1977. Dit omvat onder andere het inrichten van een integere en beheerste bedrijfsvoering en het opstellen van een degelijk anti-witwasbeleid.

Wie kan u verder helpen?
HVG Law heeft veel ervaring met voorbereiden van dagelijks beleidsbepalers en interne toezichthouders op toetsingen bij DNB. Ook adviseren wij partijen doorlopend over het voldoen aan de Wwft en Sanctiewet 1977. Neemt u daarom gerust contact met ons op.