Het Nederlands imple­men­ta­tie­voor­stel van de her­zie­ne Detacheringsrichtlijn

Alert

Op 29 mei 2018 heeft het Europees Parlement de Richtlijn 2018/957/EU (de “her­zie­ne Detacheringsrichtlijn”) aan­ge­no­men. Daarmee wordt de sinds 1996 gel­den­de Detacheringsrichtlijn her­zien. Nationale wet­ge­vers moe­ten uiter­lijk op 30 juli 2020 de her­zie­ne Detacheringsrichtlijn in nati­o­naal recht heb­ben omge­zet. Daartoe is op 20 mei 2019 het (Nederlandse) con­cept wets­voor­stel imple­men­ta­tie her­zie­ne deta­che­rings­richt­lijn gepu­bli­ceerd. Dit wets­voor­stel brengt ingrij­pen­de gevol­gen mee voor de trans­na­ti­o­na­le deta­che­ring van werk­ne­mers naar Nederland.

Lees meer >>

"Arbeidsrechtelijke zaken worden vaak onderschat. Goed juridisch advies voorkomt problemen."

Emilie Boot

emilie.boot@hvglaw.nl +31 88 407 02 12