Het deta­che­ren van werk­ne­mers in de EU

Alert

De regels betref­fen­de het deta­che­ren van werk­ne­mers bin­nen de EU zijn de afge­lo­pen jaren meer­maals gewij­zigd en aan­ge­vuld. In 2016 resul­teer­de de omzet­ting van de hand­ha­vings­richt­lijn in Neder­land­se wet­ge­ving in een ver­dui­de­lij­king van zowel de defi­ni­tie van de term deta­che­ring, als van de ver­ant­woor­de­lijk­he­den van de auto­ri­tei­ten om toe te zien op nale­ving van de Euro­pe­se deta­che­rings­richt­lijn.

Lees meer >>