De arbeids­rech­te­lij­ke infor­ma­tie­richt­lijn: meer dan infor­ma­tie alleen!

Alert

Op 16 april 2019 nam het Euro­pe­se Par­le­ment de ‘her­zie­nings­tekst’ van de EU Infor­ma­tie­richt­lijn aan. Deze her­zie­nings­tekst kan ingrij­pen­de gevol­gen heb­ben voor de dage­lijk­se prak­tijk van veel werk­ge­vers.

Door de her­zie­nings­tekst van de EU Infor­ma­tie­richt­lijn moet de Neder­land­se wet­ge­ver vóór april 2022 diver­se maat­re­ge­len tref­fen.

Lees verder >>