Arbeids­voor­waar­den en Mede­zeg­gen­schap

Jaarboek 2019

Alert

HVG Law LLP heeft in samen­wer­king met Ernst & Young Belas­ting­ad­vi­seurs LLP onlangs de 2019 edi­tie van het Jaar­boek Arbeids­voor­waar­den en Mede­zeg­gen­schap uit­ge­bracht.

Er gebeurt veel. Ver­an­de­rin­gen vol­gen elkaar met gro­te snel­heid op. Ook arbeids­voor­waar­de­lijk sor­teert dit effect. Advo­ca­ten en advi­seurs ver­bon­den aan  HVG Law LLP en EY Belas­ting­ad­vi­seurs LLP en bespre­ken in deze edi­tie van het Jaar­boek op mul­ti­dis­ci­pli­nai­re wij­ze diver­se onder­wer­pen die dage­lijks voor­ko­men in de prak­tijk.

Alle onder­wer­pen die in dit jaar­boek aan bod komen, zijn sche­ring en inslag in de dage­lijk­se prak­tijk en zijn zo moge­lijk behan­deld van­uit arbeids­rech­te­lijk, mede­zeg­gen­schaps­rech­te­lijk, pen­si­oen­rech­te­lijk, fis­caal en soci­aal­ze­ker­heids­rech­te­lijk per­spec­tief. Beoogd is van­uit het sys­teem dui­de­lijk te maken wat moet en wat kan. Er is dus voor geko­zen om op basis van een dage­lijks onder­werp van­uit het alge­me­ne con­creet te wor­den. Zo kan pro­ac­tief in plaats van reac­tief wor­den gestuurd en is opti­maal gebruik van dit boek door onder ande­re HR-mana­gers en OR-leden ge(waar)borgd.

 

Meer info/bestellen >>