Capa­ci­teits­ge­brek op het elek­tri­ci­teits­net: ver­plich­tin­gen van de net­be­heer­der

Alert

Begin janu­a­ri meld­den net­be­heer­ders Enexis en Ten­neT dat zij in ver­schil­len­de gebie­den in Neder­land beperk­te trans­port­ca­pa­ci­teit heb­ben om nieu­we ini­ti­a­tie­ven voor duur­za­me opwek te faci­li­te­ren. Dit heeft vol­gens Enexis met name te maken met de for­se groei van het aan­tal zon­ne­par­ken in haar ver­zor­gings­ge­bied. Voor de ont­wik­ke­laars en finan­ciers van zon­ne­pro­jec­ten is tij­di­ge net­aan­slui­ting (ook gelet op de rea­li­sa­tie-dead­line uit hun SDE-beschik­king) en het beschik­ken over vol­doen­de trans­port­ca­pa­ci­teit van cru­ci­aal belang.

Maar wel­ke ver­plich­tin­gen rus­ten op de (regi­o­na­le) net­be­heer­der in dit ver­band?

Lees de Energy Law blog >>