Ver­ze­ke­ren van overnamerisico’s

Alert

De over­na­me­markt trekt weer aan. Een ‘nieuw’ feno­meen zijn ver­ze­ke­raars die een ‘war­ran­ty & indem­ni­ty insu­ran­ce’ aan­bie­den om de risico’s van claims onder garan­ties en vrij­wa­rin­gen te ver­ze­ke­ren. Wat houdt dit in?

Een war­rantv & indem­ni­ty insu­ran­ce is ech­ter geen nieuw pro­duct. Al ruim 20 jaar lang bestaat de moge­lijk­heid om deze risico’s te ver­ze­ke­ren. De ver­ze­ke­ring lijkt ech­ter in opmars te zijn. De toe­na­me kan op ver­schil­len­de wij­zen wor­den ver­klaard: de over­na­me­markt is na de cri­sis een ver­ko­pers­markt gewor­den, waar­door ver­ko­pers zich kun­nen per­mit­te­ren om (nog meer) risi­co-avers te han­de­len. Daar­naast is de markt voor deze gespe­ci­a­li­seer­de ver­ze­ke­rin­gen gepro­fes­si­o­na­li­seerd. Gere­nom­meer­de ver­ze­ke­raars heb­ben inge­zet op het suc­ces van dit pro­duct, en een spe­ci­a­lis­tisch team aan­ge­no­men voor dit pro­duct. Ook zijn de kos­ten van de ver­ze­ke­ring de afge­lo­pen jaren sterk afge­no­men.

Lees verder >>