Digi­ta­li­se­ring fail­lis­se­ments­pro­ce­du­re

Alert

De hui­di­ge fail­lis­se­ments­pro­ce­du­re is nog steeds gro­ten­deels een papie­ren pro­ce­du­re. De cura­tor – die wordt aan­ge­we­zen door de recht­bank en met voor­rang in zijn kos­ten wordt vol­daan van­uit de acti­va van de fail­lie­te orga­ni­sa­tie – wordt gecon­fron­teerd met veel pro­ce­du­re­le voor­schrif­ten die de nodi­ge tijd en geld kos­ten. Om beter bij de hui­di­ge tijd aan te slui­ten, heeft de Eer­ste Kamer een wets­voor­stel aan­ge­no­men waar­door deze pro­ce­du­re op gro­te lij­nen wordt gedi­gi­ta­li­seerd. Deze ‘her­ij­king’ moet ook de nodi­ge maat­schap­pe­lij­ke kos­ten bespa­ren.

Naast de digi­ta­li­se­ring krij­gen de cura­tor en rech­ter-com­mis­sa­ris meer ruim­te om maat­werk te leve­ren. Ook wordt bet insol­ven­tie­re­gis­ter ver­be­terd. Een eer­der voor­stel is min­der suc­ces­vol ver­lo­pen en bet lijkt als­of daar­van is geleerd. Het nieu­we wets­voor­stel lijkt min­der rigou­reu­ze ver­an­de­rin­gen te bevat­ten, en bet gebruik van de voor­ge­stel­de digi­ta­li­se­ring is min­der dwin­gend dan het eer­de­re voor­stel.

Lees verder >>