De pro­ject-BV voor risi­co­sprei­ding

Alert

Het is niet onge­brui­ke­lijk dat bedrij­ven voor een bepaal­de acti­vi­teit of pro­ject een nieu­we doch­ter­ven­noot­schap oprich­ten: een ‘pro­ject-bv’ of ‘spe­ci­al pur­po­se vehi­cle’. Veel­al beslui­ten klei­ne­re onder­ne­min­gen hier­toe die een rela­tief groot pro­ject met com­plexe con­trac­ten (DBFMO) weten te bemach­ti­gen, maar ook gro­te­re bedrij­ven die een risi­co­vol­le acti­vi­teit sepa­raat wen­sen te struc­tu­re­ren rich­ten vaak een nieu­we doch­ter­ven­noot­schap op. Let goed op met de aan­spra­ke­lijk­heid.

De pro­ject­ven­noot­schap heeft door­gaans geen finan­ci­ë­le mid­de­len tot haar beschik­king en de hol­ding­ven­noot­schap — of ande­re groeps­ven­noot­schap — is vaak bestuur­der en enig aan­deel­hou­der. De gedach­te hier­bij is dat wan­neer de acti­vi­teit niet suc­ces­vol blijkt te zijn — door bij­voor­beeld ver­keer­de inschat­tin­gen, onver­wach­te kos­ten of gebeur­te­nis­sen, of beno­dig­de ver­gun­nin­gen en/of con­tro­les — de rest van de groep niet in gevaar komt. Deze gedach­te gaat ech­ter niet altijd op: de oprich­ting van een ven­noot­schap leidt ook tot ver­plich­tin­gen en ver­ant­woor­de­lijk­he­den, en een ‘con­cern­be­lang’ of ‘con­cern­lei­dings­plicht’ kan lei­den tot ver­schui­vin­gen van ver­ant­woor­de­lijk­heid en zelfs aan­spra­ke­lijk­heid.

Lees verder >>