Wet modernisering faillissementsprocedure

News

Op 1 januari 2019 is de ‘Wet modernisering faillissementsprocedure’ in werking getreden, waarbij de wetgever een aantal zaken in de Faillissementswet aanpast met als doel om de afwikkeling van faillissementen transparanter en efficiënter te maken. De belangrijkste wijzigingen zijn:

a. Versnelling van de faillissementsprocedure

Om de lange looptijd van faillissementen terug te dringen heeft de rechter-commissaris een discretionaire bevoegdheid gekregen om een uiterste datum te bepalen waarbinnen crediteuren hun vordering ter verificatie moeten indienen. Na het verlopen van de termijn is het niet meer mogelijk voor crediteuren om hun vordering ter verificatie in te dienen en daarmee verliezen deze crediteuren het recht om mee te delen in een eventuele uitdeling in het faillissement. Dit is een verandering ten opzichte van het oude recht, waarbij crediteuren tot op het laatste moment vorderingen konden indienen.

b. Bevorderen digitalisering van de faillissementsprocedure en verbetering van de toegankelijkheid tot informatie

Het gebruik van een aantal digitale hulpmiddelen tijdens het faillissementsproces wordt toegestaan. Zo mag de curator voortaan kiezen of hij de crediteuren per e-mail of per brief informeert over wanneer zij hun vordering moeten indienen en over de schuldeisersvergadering. Daarnaast is het vanaf nu ook mogelijk om langs elektronische weg een schuldeisersvergadering te laten plaatsvinden. Ook wordt de rol van het centrale insolventieregister belangrijker. Verplicht is nu om in het register de uiterste dag op te nemen waarop crediteuren hun vordering kunnen indienen bij de curator. Dit wordt door de griffier ingeschreven in het insolventieregister. Ook wordt het mogelijk om bepaalde stukken op te nemen in het insolventieregister, waardoor crediteuren beter en sneller geïnformeerd worden over relevante ontwikkelingen binnen het faillissement.

c. Meer maatwerk

Om faillissementen efficiënter af te kunnen wikkelen, geeft de wet de rechter-commissaris de mogelijkheid een datum voor een verificatievergadering te bepalen. Dit zal doorgaans het geval zijn zodra het duidelijk is of er voldoende boedelactief is om tot uitkering over te gaan aan concurrente crediteuren. Bovendien kunnen er meerdere verificatievergaderingen worden gehouden. Voorts zijn de regels met betrekking tot de schuldeiserscommissie – die tot taak heeft om de curator te controleren en van advies te voorzien – aangepast. Het is vanaf de inwerkingtreding toegestaan dat de schuldeiserscommissie uit meer dan drie leden bestaat. Ook is nieuw dat de curator voor de onderhandse verkoop van goederen tot € 2.000,- geen toestemming meer nodig heeft van de rechter-commissaris.

d. Bevorderen van specialisatie bij de wetgever en ondersteuning wetgevingsproces

De wetswijziging introduceert de mogelijkheid voor de rechtbank om meerdere rechter-commissarissen of een deskundige naast de rechter-commissaris te benoemen. Dit zal met name worden toegepast in de complexere grotere faillissementen.