Wet moder­ni­se­ring fail­lis­se­ments­pro­ce­du­re

News

Op 1 janu­a­ri 2019 is de ‘Wet moder­ni­se­ring fail­lis­se­ments­pro­ce­du­re’ in wer­king getre­den, waar­bij de wet­ge­ver een aan­tal zaken in de Fail­lis­se­ments­wet aan­past met als doel om de afwik­ke­ling van fail­lis­se­men­ten trans­pa­ran­ter en effi­ci­ën­ter te maken. De belang­rijk­ste wij­zi­gin­gen zijn:

a. Ver­snel­ling van de fail­lis­se­ments­pro­ce­du­re

Om de lange loop­tijd van fail­lis­se­men­ten terug te drin­gen heeft de rech­ter-com­mis­sa­ris een dis­cre­ti­o­nai­re bevoegd­heid gekre­gen om een uiter­ste datum te bepa­len waar­bin­nen cre­di­teu­ren hun vor­de­ring ter veri­fi­ca­tie moe­ten indie­nen. Na het ver­lo­pen van de ter­mijn is het niet meer moge­lijk voor cre­di­teu­ren om hun vor­de­ring ter veri­fi­ca­tie in te die­nen en daar­mee ver­lie­zen deze cre­di­teu­ren het recht om mee te delen in een even­tu­e­le uit­de­ling in het fail­lis­se­ment. Dit is een ver­an­de­ring ten opzich­te van het oude recht, waar­bij cre­di­teu­ren tot op het laat­ste moment vor­de­rin­gen kon­den indie­nen.

b. Bevor­de­ren digi­ta­li­se­ring van de fail­lis­se­ments­pro­ce­du­re en ver­be­te­ring van de toe­gan­ke­lijk­heid tot infor­ma­tie

Het gebruik van een aan­tal digi­ta­le hulp­mid­de­len tij­dens het fail­lis­se­ments­pro­ces wordt toe­ge­staan. Zo mag de cura­tor voort­aan kie­zen of hij de cre­di­teu­ren per e-mail of per brief infor­meert over wan­neer zij hun vor­de­ring moe­ten indie­nen en over de schuld­ei­sers­ver­ga­de­ring. Daar­naast is het van­af nu ook moge­lijk om langs elek­tro­ni­sche weg een schuld­ei­sers­ver­ga­de­ring te laten plaats­vin­den. Ook wordt de rol van het cen­tra­le insol­ven­tie­re­gis­ter belang­rij­ker. Ver­plicht is nu om in het regis­ter de uiter­ste dag op te nemen waar­op cre­di­teu­ren hun vor­de­ring kun­nen indie­nen bij de cura­tor. Dit wordt door de grif­fier inge­schre­ven in het insol­ven­tie­re­gis­ter. Ook wordt het moge­lijk om bepaal­de stuk­ken op te nemen in het insol­ven­tie­re­gis­ter, waar­door cre­di­teu­ren beter en snel­ler geïn­for­meerd wor­den over rele­van­te ont­wik­ke­lin­gen bin­nen het fail­lis­se­ment.

c. Meer maat­werk

Om fail­lis­se­men­ten effi­ci­ën­ter af te kun­nen wik­ke­len, geeft de wet de rech­ter-com­mis­sa­ris de moge­lijk­heid een datum voor een veri­fi­ca­tie­ver­ga­de­ring te bepa­len. Dit zal door­gaans het geval zijn zodra het dui­de­lijk is of er vol­doen­de boe­del­ac­tief is om tot uit­ke­ring over te gaan aan con­cur­ren­te cre­di­teu­ren. Boven­dien kun­nen er meer­de­re veri­fi­ca­tie­ver­ga­de­rin­gen wor­den gehou­den. Voorts zijn de regels met betrek­king tot de schuld­ei­sers­com­mis­sie – die tot taak heeft om de cura­tor te con­tro­le­ren en van advies te voor­zien – aan­ge­past. Het is van­af de inwer­king­tre­ding toe­ge­staan dat de schuld­ei­sers­com­mis­sie uit meer dan drie leden bestaat. Ook is nieuw dat de cura­tor voor de onder­hand­se ver­koop van goe­de­ren tot € 2.000,- geen toe­stem­ming meer nodig heeft van de rech­ter-com­mis­sa­ris.

d. Bevor­de­ren van spe­ci­a­li­sa­tie bij de wet­ge­ver en onder­steu­ning wet­ge­vings­pro­ces

De wets­wij­zi­ging intro­du­ceert de moge­lijk­heid voor de recht­bank om meer­de­re rech­ter-com­mis­sa­ris­sen of een des­kun­di­ge naast de rech­ter-com­mis­sa­ris te benoe­men. Dit zal met name wor­den toe­ge­past in de com­plexe­re gro­te­re fail­lis­se­men­ten.