Nieu­we Arbo­wet: for­se boe­tes van­af 1 juli 2018

Alert

De ver­nieuw­de Arbo­wet is inge­gaan per 1 juli 2017. Werk­ge­vers heb­ben tot 1 juli 2018 de gele­gen­heid om de bestaan­de arbo­con­trac­ten met de arbo­dienst­ver­le­ner te wij­zi­gen en uit te brei­den. Nadien kan de Inspec­tie Soci­a­le Zaken en Werk­ge­le­gen­heid (‘Inspec­tie SZW’) werk­ge­vers sanc­ties opleg­gen bij het niet nale­ven van de regel­ge­ving en het zoge­naam­de basis­con­tract.

Op grond van de Beleids­re­gel boe­te­o­p­leg­ging arbeids­om­stan­dig­he­den­wet­ge­ving (‘Beleids­re­gel ’) wordt de hoog­te van de boe­tes bepaald. De Inspec­tie SZW zal in de mees­te geval­len als eer­ste stap in de hand­ha­ving een waar­schu­wing geven of eis tot nale­ving. Indien de situ­a­tie niet ver­be­tert, wordt een boe­te opge­legd.

De belang­rijk­ste boe­tes die de Inspec­tie SZW aan werk­ge­vers kan opleg­gen in het geval de nieu­we bepa­lin­gen in de Arbo­wet en Arbo­be­sluit niet wor­den nage­leefd, heb­ben wij voor u samen­ge­vat in de vol­gen­de law alert.

Lees verder >>