Nieu­we AFM-hand­vat­ten voor roboad­vies en (semi) auto­ma­tisch ver­mo­gens­be­heer

News

Recent heeft de AFM twee belang­rij­ke docu­men­ten gepu­bli­ceerd over roboad­vies en (semi) geau­to­ma­ti­seerd ver­mo­gens­be­heer.

In deze docu­men­ten geeft de AFM aan wat hij ver­wacht van finan­ci­ë­le onder­ne­min­gen die hun advies- of ver­mo­gens­be­heer­dienst­ver­le­ning (deels) heb­ben geau­to­ma­ti­seerd. Denk aan het geval dat de klant op het inter­net zijn gege­vens invult en dan onmid­del­lijk een advies krijgt over een voor hem geschik­te hypo­the­cai­re lening zon­der tus­sen­komst van een mens. Of aan een ver­mo­gens­be­heer­op­los­sing waar­bij de klant zijn per­soon­lij­ke situ­a­tie eerst bespreekt met een men­se­lij­ke advi­seur, maar het opvol­gen­de beheer vol­le­dig auto­ma­tisch wordt ver­richt.

Deze docu­men­ten zijn met name rele­vant voor ban­ken, beleg­gings­on­der­ne­min­gen, ver­ze­ke­raars, ande­re par­tij­en die kre­diet aan­bie­den en finan­ci­eel advi­seurs. Ook voor pen­si­oen­fond­sen en PPI’s die onli­ne recht­streeks met hun klant com­mu­ni­ce­ren zijn deze docu­men­ten nut­tig.

In bro­chu­re ‘Nieuwe AFM-handvatten voor roboadvies en (semi) automatisch vermogensbeheer’, geven onze finan­ci­eel recht advo­ca­ten Ema­nu­el van Praag en Thier­ry van den Bergh inzicht in de ver­wach­tin­gen van de AFM. Zij heb­ben veel erva­ring met geau­to­ma­ti­seer­de dienst­ver­le­ning en hel­pen u graag ver­der bij de imple­men­ta­tie.