Anne Bos

‘Ik krijg alle ruim­te om te bou­wen’

Anne Bos
Advo­caat Com­mer­ci­eel Vast­goed
Bij HVG Law sinds 2017
Stu­die: Staats- en bestuurs­recht (Lei­den)

‘Na tien jaar bij een ander groot kan­toor begon ik hele­maal ‘opnieuw’. Ik was voor ieder­een in het team de nieu­we­ling, de belof­te. Ik kreeg de kans om mezelf opnieuw uit te vin­den. Aan de ande­re kant had ik al een schat aan erva­ring, die ik van­af de eer­ste dag kon gebrui­ken. Ik voel me heel erg wel­kom bij HVG Law. Op voor­hand is er veel waar­de­ring voor nieu­we men­sen. Het ‘opnieuw begin­nen’ bij dit kan­toor geeft heel veel ener­gie. Ik word gezien. Ik werk har­der dan voor­heen, maar ervaar min­der stress.’

‘De omge­ving van HVG Law laat mij bre­der kij­ken’

‘Ik wil heel graag een ver­schil maken voor cli­ën­ten. Mee­den­ken op het hoog­ste niveau. Het gaat niet alleen om de juri­di­sche ‘voel­sprie­ten’ die iede­re advo­caat moet heb­ben. Het draait ook om sec­tor­ken­nis, visie en samen­wer­king in teams met ande­re sec­tor­spe­ci­a­lis­ten. HVG Law heeft een fan­tas­tisch net­werk, niet in de laat­ste plaats door de aan­we­zig­heid van tal­lo­ze EY-spe­ci­a­lis­ten in het­zelf­de gebouw. Ik word daar­door auto­ma­tisch uit­ge­daagd om bre­der te kij­ken. Dat maakt mijn werk ont­zet­tend veel­zij­dig. De veel­zij­dig­heid zit ove­ri­gens ook let­ter­lijk in de kan­to­ren. Ik werk van­uit Amster­dam, maar ik ben ook vaak in Utrecht en  Rot­ter­dam. Ik krijg er ener­gie van om regel­ma­tig op een ande­re ves­ti­ging te wer­ken.’

‘Idee­ën wor­den gesti­mu­leerd’

‘Ik word in deze omge­ving steeds gesti­mu­leerd om met idee­ën te komen. Ambi­tie wordt gezien en gewaar­deerd. De wereld om ons heen staat niet stil, ons werk ver­an­dert en daar kan ieder­een bij ons zijn bij­dra­ge aan leve­ren. Ik ben nog steeds enorm posi­tief ver­rast over de mate waar­in het kan­toor en de men­sen open­staan voor ieders inbreng.‘

‘Vrij­heid in de manier waar­op ik werk’

‘Ik werk hard en ben ambi­ti­eus. Dat ver­wacht ik ook van de men­sen in ons team, maar ik geloof niet in een cul­tuur van pas naar huis gaan wan­neer de part­ner naar huis is. Of dat je na een dag thuis­wer­ken de vraag krijgt: waar was je eigen­lijk? Voor mij is dat heel pret­tig met twee school­gaan­de kin­de­ren. Ik ervaar hier veel col­le­gi­a­li­teit en vrij­wel vol­le­di­ge vrij­heid om op mijn manier mijn tijd in te delen. Ik krijg dat ver­trou­wen en dat geef ik op mijn beurt ook door aan de men­sen in mijn team.’

Ook wer­ken bij HVG Law?
Wij ver­wel­ko­men je graag!