Werk­ge­vers en Onder­ne­mings­ra­den

Waar kun­nen wij u bij hel­pen?


Belan­gen­af­we­ging

Toet­sing

Spar­ring­part­ner

Com­mu­ni­ca­tie

Trai­nin­gen

Pro­ce­du­res

Bege­lei­den van wij­zi­ging van de pen­si­oen­re­ge­ling met juis­te afwe­gin­gen en vast­leg­ging

Wij onder­steu­nen werk­ge­vers bij het wij­zi­gen van arbeids­voor­waar­den, waar­on­der pen­si­oen. Afhan­ke­lijk van het beschik­ba­re bud­get, gewens­te ambi­tie en de pri­o­ri­teit van de arbeids­voor­waar­de pen­si­oen hel­pen wij u bij het inrich­ten van een pas­sen­de pen­si­oen­re­ge­ling. Daar­bij hou­den wij reke­ning met de ande­re arbeids­voor­waar­den die voor uw werk­ne­mers gel­den.

Wij zor­gen ervoor dat bij het inrich­ten van de pen­si­oen­re­ge­ling de juis­te mede­zeg­gen­schaps­pro­ce­du­res wor­den toe­ge­past. Wij onder­steu­nen bij het onder­han­de­len en het door­lo­pen van deze pro­ce­du­res. Daar­naast zor­gen wij van­zelf­spre­kend voor de juis­te vast­leg­ging van de gemaak­te afspra­ken, wat enorm belang­rijk is voor even­tu­e­le toe­kom­sti­ge vra­gen rond­om de gemaak­te keu­zes en afwe­gin­gen. Wij bege­lei­den zowel werk­ge­vers als de Onder­ne­mings­ra­den in dit pro­ces.