Pen­si­oen­uit­voer­ders, Mede­zeg­gen­schaps­or­ga­nen, Uit­voe­rings­or­ga­ni­sa­ties

Waar kun­nen wij u bij hel­pen?


Belan­gen­af­we­ging

Toet­sing

Spar­ring­part­ner

Tran­si­tie

Com­mu­ni­ca­tie

Trai­nin­gen

Tech­no­lo­gie

Pro­ce­du­res

Even­wich­ti­ge belan­gen­af­we­ging is cru­ci­aal bij de tran­si­tie

Bestu­ren van pen­si­oen­fond­sen zijn op grond van de Pen­si­oen­wet ver­plicht om de belan­gen van alle bij het pen­si­oen­fonds betrok­ken belang­heb­ben­den even­wich­tig af te wegen en hier­over ver­ant­woor­ding af te leg­gen. Het intern toe­zicht van het pen­si­oen­fonds is ver­vol­gens belast met het toe­zien op de even­wich­ti­ge belan­gen­af­we­ging door het bestuur. In het gehe­le tran­si­tie­pro­ces naar het nieu­we pen­si­oen­stel­sel gaat de even­wich­ti­ge belan­gen­af­we­ging een nog belang­rij­ke­re rol spe­len. Bij elke keu­ze die gemaakt wordt, die­nen de diver­se belan­gen afge­wo­gen te wor­den. Het is van belang dat goed uit­ge­legd kan wor­den welk besluit is geno­men en wat de rede­nen daar­voor zijn.

Ons team voor­ziet bestu­ren van pen­si­oen­fond­sen van coun­ter­vai­ling power bij het maken van de even­wich­ti­ge belan­gen­af­we­ging door onze onaf­han­ke­lij­ke, kri­ti­sche en pro­ac­tie­ve werk­wij­ze. Wij onder­steu­nen daar­naast bij de juis­te vast­leg­ging van de even­wich­ti­ge belan­gen­af­we­ging. Ook het toet­sen van de even­wich­ti­ge belan­gen­af­we­ging van voor­ge­no­men beslui­ten is onze key exper­ti­se. Daar­naast kan ons team ook de leden van de mede­zeg­gen­schaps­or­ga­nen bij­staan in hun rol in het kader van de even­wich­ti­ge belan­gen­af­we­ging.