Futu­re of Law

Digi­ta­le inno­va­tie in de advo­ca­tuur

Inno­va­tie­sprints

HVG Law heeft in 2019 het pro­gram­ma “Futu­re of Law” ont­wik­keld en uit­ge­rold om inno­va­tie te ver­an­ke­ren in de dage­lijk­se prak­tijk. “Het is essen­ti­eel om te inno­ve­ren en te inves­te­ren in de razend­snel ver­an­de­ren­de omge­ving en de opko­men­de digi­ta­li­se­ring” aldus Hendrik-Jan Bleijerveld en Eva Verhoef, bei­den ver­ant­woor­de­lijk voor inno­va­tie bin­nen HVG Law.

Eer­ste MVP uit Inno­va­tie­sprint

Futu­re of Law bestaat uit drie buil­ding blocks; (1)het ont­slui­ten van inno­va­tie DNA, (ii) go-to-mar­ket solu­ti­ons en (iii) inter­ne inno­va­tie. De inno­va­tie­sprints, die ieder kwar­taal plaats­vin­den, vor­men op dit moment het belang­rijk­ste onder­deel van dit pro­gram­ma en heb­ben reeds gere­sul­teerd in een eer­ste go-to-mar­ket MVP (mini­mun via­ble pro­duct).

Het ont­wik­ke­len en ont­slui­ten van inno­va­tie DNA is een belang­rij­ke doel­stel­ling van Futu­re of Law. Bij HVG Law wer­ken veel inno­va­tie­ve en cre­a­tie­ve men­sen die ook affi­ni­teit met tech­no­lo­gie heb­ben, zo blijkt. “We wil­len onze men­sen de ruim­te geven om deze cre­a­ti­vi­teit te ont­dek­ken, te ont­wik­ke­len en te ont­slui­ten. Dit doen we door ieder kwar­taal een inno­va­tie­sprint te door­lo­pen. Na de eer­ste sprint had­den we al ruim 75% van onze kan­toor­ge­no­ten in actie­ve zin betrok­ken bij het Futu­re of Law pro­gram­ma!”.

Inno­va­tie­sprints bestaan uit een kick-off met een inspi­ra­tie­ses­sie, brain­storm en use case pit­ches, een twee­daag­se Design sprint, een vali­da­tie­pe­ri­o­de en een afslui­ten­de Futu­re of Law Day, waar­in de resul­ta­ten van de sprints wor­den gepre­sen­teerd.

De eer­ste inno­va­tie­sprint was gericht op Block­chain tech­no­lo­gie en heeft gere­sul­teerd in een eer­ste, geva­li­deer­de, Block­chain MVP gericht op inter­com­pa­ny agree­ments. Na een test­pe­ri­o­de zal dit wor­den aan­ge­bo­den aan cli­ën­ten van HVG Law.

De kick-off van de twee­de inno­va­tie­sprint met het onder­werp “inno­va­te around a pro­blem” lever­de maar liefst 18 poten­tie­le use cases op, gericht op inter­ne inno­va­tie en go-to-mar­ket oplos­sin­gen. “Een waan­zin­ni­ge manier om nieu­we idee­ën op te halen maar ook om voor­ge­no­men plan­nen te vali­de­ren”. Tot het ein­de van dit kalen­der­jaar zul­len de inno­va­tie­sprints plaats­vin­den.

Naast inno­va­tie­sprints vol­gen we con­ti­nu de ont­wik­ke­lin­gen wel­ke rele­vant zijn voor Law en onder­zoe­ken we wel­ke pro­duc­ten en ser­vi­ces en met wel­ke par­tij­en we kun­nen inno­ve­ren op basis van het ‘Build, Part­ner or Buy’ prin­ci­pe. In dat kader lan­ce­ren wij bin­nen­kort een inter­ne Arti­fi­ci­al Intel­li­gen­ce Due Dil­li­gen­ce tool om o.a. con­trac­ten op zeer effi­ci­ën­te wij­ze te kun­nen revie­wen en data ten behoe­ve van de cli­ënt te kun­nen ana­ly­se­ren.

Voor een impres­sie van de HVG Law inno­va­tie­sprint ver­wij­zen we graag naar bijgaande video.

“Het is essen­ti­eel om te inno­ve­ren en te inves­te­ren in de razend­snel ver­an­de­ren­de omge­ving en de opko­men­de digi­ta­li­se­ring.”

Hendrik – Jan Bleijerveld

[email protected] +31 6 29 08 41 43