Webi­nar: Juri­di­sche en Fis­ca­le Actu­a­li­tei­ten voor zorg­in­stel­lin­gen

16 maart 2021

Event

Uitnodiging

Dit webi­nar heeft reeds plaats­ge­von­den.

 

Graag nodi­gen wij u uit voor een digi­ta­le bij­praat­ses­sie over juri­di­sche en fis­ca­le actu­a­li­tei­ten voor bestuurs­se­cre­ta­ris­sen in de zorg.

Deze bij­een­komst vindt plaats op dins­dag 16 maart 2021 van 16:00 tot 17:00 uur en is de twee­de bij­een­komst van een reeks kos­te­lo­ze the­ma­bij­een­kom­sten voor zorg­in­stel­lin­gen die in 2021 door EY Tax samen met HVG Law wor­den geor­ga­ni­seerd.

Deze bij­een­komst is spe­ci­aal bedoeld voor bestuurs­se­cre­ta­ris­sen in de zorg en staat in het teken van de rele­van­te juri­di­sche en fis­ca­le actu­a­li­tei­ten voor zorg­in­stel­lin­gen.

De vol­gen­de onder­wer­pen komen in ieder geval aan bod:

  • de Wet bestuur en toe­zicht rechts­per­so­nen

Thari van den Berg, Mana­ger, HVG Law Health & Life sci­en­ces | Niels Niggelie, Con­sul­tant Legal, HVG Law Health & Life sci­en­ces

  • de Wet toe­tre­ding zorg­aan­bie­ders

Thari van den Berg, Mana­ger, HVG Law Health & Life sci­en­ces | Niels Niggelie, Con­sul­tant Legal, HVG Law Health & Life sci­en­ces

  • het UBO-regis­ter in de zorg

Thari van den Berg, Mana­ger, HVG Law Health & Life sci­en­ces | Niels Niggelie, Con­sul­tant Legal, HVG Law Health & Life sci­en­ces

  • de Wet mede­zeg­gen­schap cli­ën­ten zorg­in­stel­lin­gen 2018

Thari van den Berg, Mana­ger, HVG Law Health & Life sci­en­ces | Niels Niggelie, Con­sul­tant Legal, HVG Law Health & Life sci­en­ces

  • inrich­ting sta­tu­ten met oog op zorg­vrij­stel­ling ven­noot­schaps­be­las­ting en ANBI sta­tus

Mein­dert Eisen­bur­ger, Exe­cu­ti­ve Direc­tor, EY BTA

  • ont­wik­ke­lin­gen Hori­zon­taal Toe­zicht met de Belas­ting­dienst

Mein­dert Eisen­bur­ger, Exe­cu­ti­ve Direc­tor, EY BTA

 

Bent u erbij op 16 maart aan­staan­de? U kunt zich aan­mel­den door op de but­ton in het wit­te kader hier­naast te klik­ken. Deel­na­me is kos­te­loos.

Wij begroe­ten u graag op 16 maart!

Details

Datum

dinsdag 16 maart, 2021

Tijd

16.00 - 17.00 uur

Interesse in deelname aan dit event? We verwelkomen u graag!

Schrijf nu in

Vragen over dit event? Laat het ons weten!

Neem contact met ons op