The big­ger pic­tu­re

Corporate campagne

Blogs and insights from a broad mul­ti­dis­ci­pli­na­ry con­text

Direc­tors, mana­gers and entre­pre­neurs have a lot on their minds. Many topics fall into the cate­go­ry “delu­si­on of the day” – a fai­led deli­ve­ry that needs to be repai­red, a cus­to­mer who unex­pec­ted­ly quits, an impor­tant pre­sen­ta­ti­on, an appli­ca­ti­on pro­ce­du­re.

The­re are also topics that come with the big­ger pic­tu­re of mana­ging an orga­ni­za­ti­on that go beyond today’s con­cerns.  Good dri­vers can usu­al­ly put things into per­spec­ti­ve and know how to make the right choi­ces at the right times.  But if they’re wor­ried about some­thing, what is it about?

HVG Law dis­tin­guis­hes bet­ween four “lar­ger” the­mes that play a role for direc­tors, mana­gers and entre­pre­neurs of orga­ni­za­ti­ons that are fur­ther dis­cus­sed in our cor­po­ra­te cam­paign. In a series of reflec­ti­ons from dif­fe­rent are­as of exper­ti­se, HVG Law explo­res the fol­lo­wing the­mes:

The complex society
The continuity of the enterprise
The power of trust
Search for certainty

The com­plex soci­e­ty

inter­na­ti­o­na­li­sa­ti­on. digi­ti­sa­ti­on. Indi­vi­du­a­li­sa­ti­on. It doesn’t exact­ly get any clea­rer or sim­pler.

Com­plexi­ty can para­ly­ze boards and com­pa­nies. Tho­se who try to under­stand and under­stand things often get bog­ged down in pro­ce­du­res and pro­ces­ses. And con­tri­bu­tes to fur­ther ‘com­plexi­za­ti­on’. If the world beco­mes more com­plex, how do you keep an over­view?

Watch the video review of Bart Wolters (Part­ner Cor­po­ra­te M&A | Com­mer­ci­al agree­ments) that ask how to peel off ‘com­plexi­ty’ and read here how Hendrik-Jan Bleijerveld (Part­ner Cor­po­ra­te M&A) views the big­ger pic­tu­re of com­plexi­ty.

The con­ti­nui­ty of the enter­pri­se

Je bewaakt je cash­flow. Zorgt goed voor key staff. Bewaakt klant­te­vre­den­heid. Maar is dat genoeg om het voort­be­staan van het bedrijf te bor­gen?

Sandra van Loon – Vercauteren (Part­ner Cor­po­ra­te M&A) stelt de vraag hoe je ook het ongrijp­ba­re (ima­go) kunt grij­pen. Jan Padberg (Part­ner Insol­ven­cy & Restruc­tu­ring) wijst erop dat resul­ta­ten uit het ver­le­den geen garan­ties voor de toe­komst bie­den en Frank Zandee (Part­ner Cor­po­ra­te restruc­tu­ring) bena­drukt het belang van ver­an­de­ring.

De kracht van ver­trou­wen

Een orga­ni­sa­tie is vaak een optel­som van con­trac­ten. Maar geen enkel con­tract houdt stand als er geen ver­trou­wen is.

Van te veel ver­trou­wen kan mis­bruik wor­den gemaakt. Van te wei­nig ver­trou­wen kan een rela­tie scha­de oplo­pen. Wel­ke weg je bewan­delt, heeft te maken met per­soon­lij­ke stijl én met de manier waar­op je zaken juri­disch vast­legt.

Lees hier hoe Matthijs Driedonks (Part­ner Cor­po­ra­te M&A) aan­kijkt tegen het gro­te­re plaat­je van ver­trou­wen.

Zoe­ken naar zeker­heid

Dage­lijks neem je als bestuur­der of onder­ne­mer tal­lo­ze beslui­ten. Klei­ne. Gro­te. En fun­da­men­te­le. Hoe weet je of je besluit het juis­te is? Wie ver­telt je of je keu­zes goed zijn? En hoe voor­kom je dat ónze­ker­heid ver­lam­mend werkt?

Johan Westerhof (Part­ner Insol­ven­cy & Restruc­tu­ring) bena­drukt het voor­ko­men van onze­ker­heid door ook vast te leg­gen wat de bedóe­ling is van een con­tract. Lees hier hoe Jan Adrin­ga (Part­ner Health & Life sci­en­ces | Govern­ment & Public) aan­kijkt tegen het heb­ben van een gebrek aan lef. Susan ten Haaf (Part­ner Cor­po­ra­te M&A) geeft aan dat onze­ker­heid bij een over­na­me pro­ces mag, maar ver­ras­sin­gen niet.

Bent u benieuwd hoe onze professionals kunnen helpen bij de ontwikkeling van uw business?

Neem con­tact met ons

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Neem contact met ons op