Zig­go moet tóch ver­plicht waar­schu­wings­brief van Brein door­stu­ren

Blog

Published 3 mei 2023 Reading time min Auteur Gigi van Hout Digital, Cyber & Privacy

De uit­spraak in het kort geding tus­sen Zig­go en Brein geeft een inte­res­san­te wen­ding aan de samen­loop van (de bescher­ming van) auteurs­rech­ten en pri­va­cy.

Waar de rechter vorig jaar eer­der de vor­de­rin­gen van Brein afwees, heeft de uit­spraak van het gerechts­hof in een kort geding van dinsdag 2 mei 2023 daar ver­an­de­ring in gebracht. De bescherm­heer van auteurs­recht­heb­ben­den ving eer­der bot bij de rech­ter: er bestond geen grond­slag of uit­zon­de­rings­grond voor de ver­wer­king van straf­rech­te­lij­ke per­soons­ge­ge­vens door Zig­go zoals bedoeld in arti­kel 10 van de Alge­me­ne Ver­or­de­ning Gege­vens­be­scher­ming (AVG). Met het stu­ren van een waar­schu­wings­brief zou Zig­go het IP-adres van diens klant ver­bin­den aan diens NAW-gege­vens van­we­ge de ver­meen­de inbreuk op auteurs­rech­ten, en daar­mee straf­rech­te­lij­ke per­soons­ge­ge­vens ver­wer­ken. Brein beschikt name­lijk wel over een IP-adres van een klant van Zig­go die via een zoge­he­ten ‘open direc­to­ry’ onli­ne e-books aan­biedt, maar niet over nade­re (persoons)gegevens en kan zodoen­de zelf geen ver­de­re actie onder­ne­men.

De rech­ter oor­deelt op 2 mei dat Zig­go wél de straf­rech­te­lij­ke per­soons­ge­ge­vens mag ver­wer­ken omdat deze ver­wer­king door Zig­go een hand­ha­vend karak­ter heeft zoals bedoeld in arti­kel 32 onder d van de Uit­voe­rings­wet AVG (UAVG).

Nog inte­res­san­ter is dat de rech­ter oor­deelt dat de belan­gen van Brein om de auteurs­rech­tin­breuk en de (open­ba­re toe­gang tot de) onli­ne e-book bibli­o­theek te stop­pen, zwaar­der wegen dan de inbreuk op de pri­va­cy van deze klant van Zig­go. Deze afwe­ging wordt gemaakt in het licht van een traps­ge­wij­ze aan­pak: eerst wordt de waar­schu­wings­brief ver­zon­den door Zig­go als minst ingrij­pen­de inbreuk op de pri­va­cy-inbreuk. Uit deze aan­pak volgt ook dat als de klant na de waar­schu­wings­brief niet stopt met het onli­ne aan­bie­den van e-books, Zig­go dan wél de NAW-gege­vens moet ver­strek­ken aan Brein. Brein kan dan zelf stap­pen onder­ne­men om de inbreuk op de auteurs­rech­ten te doen stop­pen, ook op grond van arti­kel 32 onder d UAVG.

Ten­slot­te is het belang­rijk om op te mer­ken dat de vor­de­ring van Brein die toe­ziet op waar­schu­wings­brie­ven (en even­tu­e­le ver­volgstap­pen) ten aan­zien van ande­re Zig­go-klan­ten, wordt afge­we­zen. Het gaat dan om toe­kom­sti­ge en onbe­ken­de situ­a­ties, waar­door een belan­gen­af­we­ging tus­sen auteurs­rech­ten en pri­va­cy nog niet gemaakt kan wor­den. Kort­om: Het kort geding biedt een inte­res­sant toe­komst­per­spec­tief voor de grond­slag voor de ver­wer­king van straf­rech­te­lij­ke gege­vens en de belan­gen­af­we­ging daar­toe.

U kunt de vol­le­di­ge uit­spraak lezen op: https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:GHARL:2023:359