HVG Law en EIT Inno­E­ner­gy teke­nen een part­ner­ship

News

Ener­gie-effi­ci­ën­tie bij eind­ge­brui­kers kan maar liefst 35 pro­cent van de cumu­la­tie­ve CO2-bespa­rin­gen ople­ve­ren wel­ke beno­digd zijn voor het beha­len van de 2050 kli­maat­doel­stel­lin­gen uit het Parijs-akkoord.

EaaS biedt een pay-per-use-model waar­bij eind­ge­brui­kers alleen beta­len voor de dienst die zij afne­men, in plaats van voor een fysiek pro­duct. Hier­door wor­den hoge aan­loop­kos­ten van moder­ne effi­ci­ën­te sys­te­men voor eind­ge­brui­kers ver­me­den. EaaS inte­greert finan­ci­ë­le instru­men­ten om de ser­vi­ce­pro­vi­ders te her­ka­pi­ta­li­se­ren, wel­ke zowel eige­naar blij­ven van de appa­ra­tuur en daar­naas­tal­le toe­kom­sti­ge kos­ten in ver­band met het gebruik en beheer van het sys­teem op zich nemen. Hier­on­der zijn bij­voor­beeld ook de kos­ten voor water, elek­tri­ci­teit en repa­ra­ties inbe­gre­pen. Ver­der kan EaaS de fabri­kan­ten van effi­ci­ën­te tech­no­lo­gie sti­mu­le­ren om al in de ont­werp­fa­se reke­ning te hou­den met her­ge­bruik in plaats van ver­van­ging, waar­door kan wor­den bij­ge­dra­gen aan een cir­cu­lai­re eco­no­mie.

HVG Law werk­te samen met EIT Inno­E­ner­gy aan het ont­wer­pen van een gestan­daar­di­seerd ser­vi­ti­sa­tie­con­tract voor de leve­ring van Effi­ci­en­cy-as-a-Ser­vi­ce-dien­sten (EaaS). Het con­tract moet tech­no­lo­gie­le­ve­ran­ciers hel­pen om over te stap­pen van de typi­sche ver­koop van ener­gie-effi­ci­ën­tie­con­trac­ten naar een vorm van pay-per-use-con­trac­ten in over­een­stem­ming met het EaaS-con­cept.