Samen­wer­king Block­chain Nether­lands Foun­da­ti­on, HVG Law en EY

Per 1 september 2022

News

HVG Law en EY zijn toe­ge­tre­den tot het part­ner­net­werk van Block­chain Nether­lands Foun­da­ti­on (BCNL). BCNL is een non-pro­fit orga­ni­sa­tie die de block­chain, cryp­to en web3 start-ups en sca­le-ups in Neder­land met elkaar, met het bedrijfs­le­ven en inter­na­ti­o­naal ver­bindt. Deze samen­wer­king is inge­gaan per 1 sep­tem­ber 2022.

EY is wereld­wijd één van de markt­lei­ders op gebied van enter­pri­se block­chain en levert kennis op het gebied van stra­te­gie, trans­for­ma­tie, digi­tal trust, com­pli­an­ce, fis­ca­li­teit en finan­ci­ën. Door de stra­te­gi­sche alli­an­tie van HVG Law met EY Tax in Neder­land is het ook moge­lijk juri­di­sche kennis en exper­ti­se op het gebied van enter­pri­se block­chain in deze samen­wer­king te bren­gen.

 

In het recen­te ver­le­den werk­ten BCNL en EY samen om onder ande­re de Dut­ch Block­chain Days van­uit EY’s kan­toor te orga­ni­se­ren en via een ‘expert hour’ om juri­di­sche en belas­ting-tech­ni­sche vraag­stuk­ken van de block­chain gemeen­schap te beant­woor­den. Hier­mee is een vrucht­ba­re wis­sel­wer­king ont­staan, die nu extra kracht is bij­ge­zet door een for­me­le samen­wer­king.

 

Dennis Post, Part­ner Tax bij EY: “Jan en Rudolf heb­ben ons echt enthou­si­ast gemaakt om deze part­ner­ship met BCNL aan te gaan. EY maar ook HVG Law heeft reeds diver­se jaren erva­ring met het assis­te­ren van bedrij­ven in deze sec­tor met diver­se com­plexe vraag­stuk­ken. Ik weet zeker dat deze part­ner­ship veel toe­ge­voeg­de waar­de gaat ople­ve­ren voor alle par­tij­en.”

 

Michel Bern­sen, Part­ner Tech­no­lo­gy Risk bij EY: “Ik ben zeer ver­heugd om via dit part­ner­ship bij te dra­gen aan de ont­wik­ke­ling van het block­chain eco­sys­teem in Neder­land. Ik kijk uit naar de dia­loog met block­chain onder­ne­mers en afne­mers om het ver­trou­wen in de tech­no­lo­gie te ver­gro­ten.”

 

Gijs van de Wouw, Advocaat/Partner bij HVG Law: “HVG Law is trots op deze nieu­we part­ner­ship met BCNL, en kijkt uit naar de samen­wer­king met Jan en Rudolf. Wij zijn ervan over­tuigd dat het com­bi­ne­ren van de kennis en jaren­lan­ge erva­ring met het advi­se­ren van par­tij­en op het gebied van block­chain tech­no­lo­gie veel waar­de zal heb­ben voor alle betrok­ken par­tij­en.”

 

BCNL bestuur­ders Rudolf van Ee en Jan Schee­le over het gefor­ma­li­seer­de samen­wer­king: “BCNL, EY en HVG Law ver­ste­vi­gen hun samen­wer­king door een for­meel part­ner­ship. De toe­ge­voeg­de waar­de voor de BCNL com­mu­ni­ty is dat EY en HVG Law toon­aan­ge­vend zijn op een aan­tal rele­van­te vlak­ken voor ons Web3 eco­sys­teem. Mede door deze Web3 focus en spe­ci­a­li­sa­tie van zowel EY als HVG Law, kan het BCNL eco­sys­teem veel rele­van­te kennis en erva­ring genie­ten en samen­wer­ken met haar experts, om het eco­sys­teem ver­der uit te brei­den en te ont­wik­ke­len.”

 

Van links naar rechts – voor­ste rij: Frank Put­man (EY), Gijs van de Wouw (HVG Law), Rudolf van Ee (BCNL), Van links naar rechts – ach­ter­ste rij: Marc Wel­ters (EY),

 

Meer over Block­chain Nether­lands Foun­da­ti­on
De BCNL Foun­da­ti­on is het groot­ste en oud­ste eco­sys­teem van onder­ne­mers, star­tups en sca­le-ups in de Bene­lux. Met meer dan 80 aan­ge­slo­ten star­tups, tien­tal­len part­ners en dui­zen­den Web3 pro­fes­si­o­nals, werkt de com­mu­ni­ty nauw samen om ieder­een die daar in Neder­land inte­res­se in heeft, van onder­wij­zers tot onder­ne­mers en bedrij­ven tot inves­teer­ders, te infor­me­ren over de moge­lijk­he­den van web3; block­chain, cryp­to, NFTs en alles wat onder deze decen­tra­le para­plu valt aan ont­wik­ke­lin­gen. Mid­dels (inter­na­ti­o­na­le) eve­ne­men­ten, samen­wer­kin­gen, edu­ca­tie, lob­by, repre­sen­ta­tie en show­ca­ses is de non-pro­fit stich­ting BCNL een sterk col­lec­tief van inno­va­tie­ve experts.

 

Bezoek de web­si­te van BCNL voor meer infor­ma­tie: https://bcnl.foundation