Benoe­min­gen per 1 juli 2022

Arie Dirk de With, Jan Hein Copijn, Dennis Apperloo en Ralph Mulder

News

Arie Dirk de With benoemd tot Part­ner en Jan Hein Copijn, Dennis Apperloo en Ralph Mulder tot Direc­tor per 1 juli 2022.

 

Arie Dirk de With start­te op 1 decem­ber 2009 als kan­di­daat-nota­ris bij HVG Law en is daar­mee een home grown HVG Law part­ner. Hij is voor­na­me­lijk gespe­ci­a­li­seerd in het bege­lei­den en imple­men­te­ren van grens­over­schrij­den­de her­struc­tu­re­rin­gen, fusies en over­na­mes en cor­po­ra­te gover­nan­ce.

Met de benoe­ming van Arie Dirk bouwt HVG Law ver­der aan haar groei ambi­ties.

Part­ner Arie Dirk de With: “Met mijn benoe­ming als part­ner spreekt HVG Law het ver­trou­wen uit voor het uit­brei­den van de (inter­na­ti­o­na­le) onder­ne­mings­rech­te­lij­ke prak­tijk op ons kan­toor in Amster­dam. Ik kijk ernaar uit om met ons hech­te team ver­der te bou­wen aan een ster­ke nota­ri­ë­le onder­ne­mings­rech­te­lij­ke prak­tijk.”

Jan Hein Copijn, Dennis Apperloo en Ralph Mulder zijn benoemd tot Direc­tor.

Jan Hein is gespe­ci­a­li­seerd in en ver­ant­woor­de­lijk voor de nota­ri­ë­le vast­goed­prak­tijk in Amster­dam. Dennis heeft meer dan 10 jaar erva­ring in de finan­ci­al ser­vi­ces indu­strie met nati­o­na­le en inter­na­ti­o­na­le dienst­ver­le­ning, wet- en regel­ge­ving. Deze benoe­ming draagt bij aan de ver­de­re groei van de Finan­ci­al Ser­vi­ces prak­tijk. Ralph is sinds janu­a­ri 2019 ver­ant­woor­de­lijk voor Dut­ch legal desk van Dona­hue & Part­ners LLP in Chi­ca­go, US en gespe­ci­a­li­seerd in de inter­na­ti­o­na­le onder­ne­mings­rech­te­lij­ke advies­prak­tijk.

Mana­ging Part­ner Frank Zandee:  “Wij zijn ont­zet­tend trots op de benoe­ming van een “home grown part­ner” als Arie Dirk en op de benoe­min­gen van Jan Hein, Dennis en Ralph als Direc­tor. Hier­mee ver­vult HVG Law belang­rij­ke en stra­te­gi­sche posi­ties met het oog op de ver­de­re groei van onze orga­ni­sa­tie”.