Pri­de month | juni 2022

News

De maand juni staat in het teken van de Pri­de month. Een maand waar­in LGBT+ gemeen­schap­pen de vrij­heid vie­ren om zich­zelf te zijn.

Bij HVG Law zijn we ervan over­tuigd dat de rijk­dom aan ach­ter­gron­den en karak­te­ris­tie­ken van onze men­sen bij­draagt aan een bete­re (werk)wereld en aan suc­ces­sen bin­nen teams en onze orga­ni­sa­tie. We hech­ten dan ook waar­de aan inclu­si­vi­teit. Ons beleid op het gebied van diver­si­teit en inclu­si­vi­teit richt zich op een bete­re balans tus­sen man­nen en vrou­wen, ver­schil­len­de leef­tij­den, mul­ti­cul­tu­re­le talen­ten, LGBT+ en mede­wer­kers met afstand tot de arbeids­markt.  Wij stre­ven ernaar dat ieder­een zich­zelf kan én mag zijn.