HVG Law sta­te­ment

Oekraïne

News

HVG Law ver­oor­deelt de oor­log in Oek­ra­ï­ne en ver­oor­deelt de gro­ve schen­ding van het inter­na­ti­o­naal recht. We maken ons gro­te zor­gen over de huma­ni­tai­re ramp die zich in Oek­ra­ï­ne vol­trekt. De Rus­si­sche mili­tai­re inva­sie in Oek­ra­ï­ne staat lijn­recht tegen­over de waar­den die de kern vor­men van ons kan­toor. De oor­log heeft en zal veel leed ver­oor­za­ken in Oek­ra­ï­ne, Oost-Euro­pa, Rus­land en elders. We drin­gen er bij alle par­tij­en op aan te wer­ken aan een vreed­za­me oplos­sing.

 

Van­af het begin van deze cri­sis heb­ben we, teza­men met onze stra­te­gi­sche alli­an­tie part­ners EY Law en EY Tax, ons voor­na­me­lijk gefo­cust op de vei­lig­heid van onze collega’s in Oek­ra­ï­ne en onze collega’s bui­ten Oek­ra­ï­ne. We zijn vast­be­slo­ten om de vol­le­di­ge steun te bie­den die een orga­ni­sa­tie als de onze kan bie­den – om dege­nen te hel­pen die wil­len ver­trek­ken en ook dege­nen die moe­ten of geko­zen heb­ben om te blij­ven. Teza­men met onze EY-fami­lie wer­ken we op zowel gro­te als klei­ne manie­ren samen om de getrof­fe­nen te onder­steu­nen. Als onder­deel van de EY-fami­lie wer­ken we voorts nauw samen met rele­van­te rege­rin­gen om te vol­doen aan het recen­te­lijk uit­ge­vaar­dig­de lan­den­be­leid en de strik­te uit­voe­ring van de toe­pas­se­lij­ke sanc­ties.

 

We beoor­de­len momen­teel als HVG Law onze (beperk­te) Rus­land-gere­la­teer­de por­te­feuil­le en zul­len waar nodig de rela­ties her­zien. Uiter­aard zul­len we alle toe­pas­se­lij­ke sanc­ties en regels strikt nale­ven.