Benoe­min­gen per 1 juli 2021

Gijs van der Wouw en George Driessen

News

Gijs van de Wouw benoemd tot Part­ner Finan­ce law en George Driessen tot (Asso­ci­a­te) Part­ner Dis­pu­te Reso­lu­ti­on & Pre­ven­ti­on per 1 juli 2021.

 

Gijs van de Wouw start­te op 1 april 2006 als advo­caat-sta­gi­air bij HVG Law bin­nen de Finan­ce law prak­tijk in Amster­dam en is gespe­ci­a­li­seerd in finan­cie­rin­gen en cash mana­ge­ment oplos­sin­gen. Daar­naast heeft Gijs de afge­lo­pen jaren veel kennis en erva­ring opge­daan op het gebied van block­chains en smart con­tracts.

Van de Wouw: “Ik ben ont­zet­tend trots om, juist nu er zoveel ver­an­dert in de finan­ci­ë­le mark­ten, ver­der lei­ding te mogen geven aan het Finan­ce law team en samen met hen de prak­tijk ver­der uit te bou­wen.”

Met de benoe­ming van Gijs van de Wouw zet HVG Law de vol­gen­de stap als onder­deel van haar stra­te­gi­sche ambi­ties.

 

George Driessen wordt benoemd tot (Asso­ci­a­te) Part­ner van de Dis­pu­te Reso­lu­ti­on prak­tijk.

Het team houdt zich voor­na­me­lijk bezig met het advi­se­ren en pro­ce­de­ren over com­mer­ci­ë­le en onder­ne­mings­rech­te­lij­ke kwes­ties. Focus van het team ligt op de bege­lei­ding van cli­ën­ten in post M&A-geschillen en cor­po­ra­te gover­nan­ce kwes­ties.

Driessen: “Mooi om met deze men­sen ver­der te mogen bou­wen aan onze geschil­be­slech­tings­prak­tijk.”

 

Mana­ging Part­ner Jan Padberg: “Wij zijn ont­zet­tend trots op de benoe­ming van Gijs, hij is een “home grown part­ner” en heeft zich­zelf en de prak­tijk ver­der ont­wik­keld, ook in aan­slui­ting op de hui­di­ge tijds­geest en tech­no­lo­gi­sche ont­wik­ke­lin­gen. Even­zo trots zijn wij op de benoe­ming van George. Geschil­be­slech­ting is belang­rijk voor ons kan­toor. Met zijn team heeft hij deze prak­tijk de afge­lo­pen jaren ver­der uit­ge­bouwd.”

 

HVG Law is uiter­aard zeer ver­heugd met deze benoe­min­gen waar­mee twee belang­rij­ke posi­ties van de inves­te­rings­agen­da ver­vuld zijn.