Sti­mu­le­rings­re­ge­ling Duur­za­me Ener­gie­pro­duc­tie

News

Minis­ter Van ’t Wout van Eco­no­mi­sche Zaken en Kli­maat heeft op 22 febru­a­ri 2021 aan­ge­kon­digd dat de twee­de ron­de van de SDE++-regeling, de sti­mu­le­rings­re­ge­ling voor de pro­duc­tie van her­nieuw­ba­re ener­gie nieu­we stijl, zal wor­den open­ge­steld van 21 sep­tem­ber tot en met 14 okto­ber 2021. In onder­staan­de tabel zijn de fase­gren­zen opge­no­men. Er is net als in de eer­ste open­stel­ling van de SDE++ die in 2020 plaats­vond een totaal bud­get van 5 mil­jard beschik­baar.

De onder­lig­gen­de regel­ge­ving is nog niet gepu­bli­ceerd, maar geïn­te­res­seer­den kun­nen nu al aan­vra­gen voor­be­rei­den op basis van de infor­ma­tie die is ver­strekt door minis­ter Van ‘t Wout bij Kamerbrief van 22 febru­a­ri 2021 en op de website van de Rijks­dienst voor Onder­ne­mend Neder­land.

Eind 2020 is voor het eerst de nieu­we SDE++-regeling open­ge­steld. De nieu­we rege­ling sti­mu­leert zowel de pro­duc­tie van her­nieuw­ba­re ener­gie als de reduc­tie van CO₂-emis­sies. Er zijn 4.112 aan­vra­gen inge­diend, voor een totaal­be­drag van 6,2 mil­jard euro. Daar­mee is het beschik­ba­re bud­get van 5 mil­jard euro ruim over­schre­ven.

Zon PV is de groot­ste cate­go­rie met een claim op bij­na de helft van het beschik­ba­re bud­get van 2,36 mil­jard euro. De nieu­we cate­go­rie Car­bon Cap­tu­re & Stor­a­ge (CCS) legt een claim die net iets lager ligt met 2,14 mil­jard euro. De defi­ni­tie­ve resul­ta­ten zijn op dit moment nog niet bekend gemaakt (zie  Kamerbrief 14 janu­a­ri 2021).