Ophaal­recht rest­warm­te van data­cen­ters en indu­strie in Wet Col­lec­tie­ve Warm­te­voor­zie­ning

News

In het wets­voor­stel Wet Collectieve Warmte-voorziening (WCW) is bepaald dat een pro­du­cent van rest­warm­te die warm­te loost deze warm­te voort­aan om niet ter beschik­king dient te stel­len aan een warm­te­be­drijf voor zover dat bedrijf hier­om ver­zoekt en dit fei­te­lijk moge­lijk maakt voor de pro­du­cent (zie arti­kel 6 lid 1 van het wets­voor­stel). Het gaat hier­bij om rest­warm­te (onver­mij­de­lij­ke ther­mi­sche ener­gie) die wordt opge­wekt als bij­pro­duct in de bedrijfs­voe­ring van een onder­ne­ming en die zon­der ver­bin­ding met een warm­te­net onge­bruikt terecht zou komen in lucht of water.

Vol­gens de Memo­rie van Toe­lich­ting bij het wets­voor­stel zal het veel­al gaan om rest­warm­te die op het opper­vlak­te­wa­ter geloosd wordt, maar het kan ook gaan om een warm­te­lo­zing in de lucht via bij­voor­beeld een nat­te koel­to­ren of een schoor­steen. Voor­beel­den van rest­warm­te zijn over­tol­li­ge warm­te uit data­cen­ters of de indu­strie. Hier­mee hoopt de minis­ter een prik­kel te cre­ë­ren die de benut­ting van rest­warm­te sti­mu­leert en de onder­han­de­lings­po­si­tie van warm­te­be­drij­ven ver­sterkt.

Hier­door zul­len warm­te­be­drij­ven toe­gang krij­gen tot rest­warm­te die anders geloosd zou wor­den. Het warm­te­be­drijf betaalt aan de pro­du­cent de uit­kop­pel-kos­ten, bestaan­de uit de daad­wer­ke­lij­ke kos­ten van een pro­du­cent van rest­warm­te die nodig zijn om de rest­warm­te ter beschik­king te stel­len aan het warm­te­be­drijf.

De publie­ke con­sul­ta­tie van de WCW is in augus­tus 2020 afge­rond. De resul­ta­ten van deze con­sul­ta­tie zijn op 11 janu­a­ri 2021 gepu­bli­ceerd. In de schrif­te­lij­ke beant­woor­ding van Kamer­vra­gen gepu­bli­ceerd op 22 april 2021 geeft demis­si­o­nair minis­ter Van ‘t Wout van Eco­no­mi­sche Zaken en Kli­maat aan dat hij het wets­voor­stel dit jaar nog naar de Raad van Sta­te wil ver­stu­ren voor advies, zodat eind 2021 het voor­stel aan de Twee­de Kamer kan wor­den aan­ge­bo­den. Gein­te­res­seerd in het lezen van de gehe­le kamer­stuk­ken? Klik dan op de onder­staan­de links.

 

Kamerstukken TK-30196-743, Duurzame ontwikkeling en beleid, Kamerbrief 15 december 2020

Kamerstukken TK 32813-682, Kabinetsaanpak klimaatbeleid, Verslag van een schriftelijk overleg 22 april 2021