Onze­ker­heid over de ener­gie­wet

News

De Ener­gie­wet is een voor­stel voor een nieu­we wet die de hui­di­ge Elek­tri­ci­teits­wet 1998 en Gas­wet moet ver­van­gen en de Neder­land­se ener­gie-wet­ge­ving geschikt moet maken voor de ener­gie­tran­si­tie. Met de Ener­gie­wet wor­den boven­dien de vier­de Elek­tri­ci­teits­richt­lijn (Richt­lijn (EU) 2019/944) en de Elek­tri­ci­teits­ver­or­de­ning (Ver­or­de­ning (EU) 2019/943) uit het Clean Ener­gy Pack­a­ge geïm­ple­men­teerd in de Neder­land­se wet­ge­ving.

De hui­di­ge Elek­tri­ci­teits­wet 1998 en Gas­wet zijn ont­staan door imple­men­ta­tie van Euro­pe­se richt­lij­nen gericht op de libe­ra­li­se­ring en inter­ne markt, waar­bij het ging om betrouw­baar­heid, betaal­baar­heid en vei­lig­heid. Nu komen daar als nieu­we doe­len bij: het rea­li­se­ren van een emis­sie-arme en kli­maat­neu­tra­le ener­gie­voor­zie­ning en de inpas­baar­heid van het ener­gie­sys­teem in ruim­te­lijk beleid.

Het voorstel voor de Energiewet is op 17 decem­ber 2020 gepu­bli­ceerd in het kader van een open­ba­re con­sul­ta­tie. Deze con­sul­ta­tie liep tot 11 febru­a­ri 2021.

Op 11 maart 2021 heeft het Advies­col­le­ge Toet­sing Regel­druk (ATR) geadviseerd het wetsvoorstel niet in te dienen. Het Advies­col­le­ge zet vraag­te­kens bij de onder­bou­wing van het voor­stel, met name omdat bepaal­de ver­plich­tin­gen pas bij lage­re wet­ge­ving zul­len wor­den uit­ge­werkt, zodat nu niet goed kan wor­den bepaald wel­ke gevol­gen het voor­stel heeft.

In de schriftelijke beantwoording van Kamer­vra­gen (gepu­bli­ceerd op 22 april 2021) laat demis­si­o­nair minis­ter Van ‘t Wout van Eco­no­mi­sche Zaken en Kli­maat weten dat de inbreng van de con­sul­ta­tie op de Ener­gie­wet op dit moment wordt ver­werkt en dat het voor­stel later dit jaar zal wor­den aan­ge­bo­den aan de Afde­ling advi­se­ring van de Raad van Sta­te.