Het UBO-regis­ter in de zorg en (semi-)publieke sec­tor

Alert

De gewij­zig­de 4e Euro­pe­se anti-wit­was­richt­lijn schrijft voor dat lan­den die deel uit­ma­ken van de Euro­pe­se Unie een UBO­re­gis­ter die­nen in te voe­ren. Het doel van het UBO-regis­ter is gege­vens van uit­ein­de­lijk belang­heb­ben­den (ulti­ma­te bene­fi­ci­al owners, of kort­weg UBO’s) te regis­te­ren en gedeel­te­lijk open­baar te maken, zodat dui­de­lijk is wie het in de enti­teit voor het zeg­gen heeft.

Het UBO-regis­ter is fei­te­lijk de regi­stra­tie van een UBO bij het han­dels­re­gis­ter van de Kamer van Koop­han­del. Het wet­te­lijk UBO-regis­ter is op 27 sep­tem­ber 2020 in wer­king getre­den.

Lees onder­staan­de Law Alert voor meer infor­ma­tie.