Terug­kij­ken | Webi­nar: Wer­ken aan een wend­ba­re orga­ni­sa­tie. Kan­sen en groei door her­struc­tu­re­ring | 6 novem­ber 2020

News

Veel orga­ni­sa­ties acte­ren nu van­uit cri­sis­ma­na­ge­ment, name­lijk meer voor­zich­tig, con­tro­le op liqui­di­teit en in elk geval meer kos­ten­be­wust. Tege­lij­ker­tijd zien we orga­ni­sa­ties zich meer en wel­licht beter dan ooit pro­be­ren voor te berei­den op de toe­komst. Is uw orga­ni­sa­tie vol­doen­de wend­baar?

Op 6 novem­ber 2020 orga­ni­seer­de HVG Law samen met EY PAS en EY Par­the­non een webi­nar waar­in werd inge­gaan op diver­se moge­lijk­he­den om kan­sen te cre­ë­ren.

De vol­gen­de onder­wer­pen kwa­men aan bod:

  • Her­struc­tu­re­ring: stra­te­gi­sche inzich­ten | Seni­or Mana­ger, EY Par­the­non
  • Her­struc­tu­re­ring: impact van een geïn­te­greer­de aan­pak | Gla­dys Bos-Deu­ning,  Part­ner, HR Trans­ac­ti­ons, EY PAS
  • Her­struc­tu­re­ring: impact op werk­ne­mers | Nicole Kennis, Seni­or Manager/Advocaat, Labor & Employ­ment, HVG Law
  • Her­struc­tu­re­ring: impact op onder­steu­nen­de bedrijfs­on­der­de­len | Dirk Engelen, /Senior Manager/Advocaat, Com­mer­ci­al Agree­ments, HVG Law
  • Q&A

Heeft u het webi­nar gemist en wilt u deze graag terug­kij­ken? Kijk deze dan hier­on­der terug.