Gebruik van Big Data/algoritmen – het risi­co bij onge­lij­ke behan­de­ling voor klan­ten van finan­ci­ë­le onder­ne­min­gen en de rol van com­pli­an­ce

News

Emanuel van Praag en Tara Schol­ma bespre­ken in een arti­kel in het Tijd­schrift voor Com­pli­an­ce (Uit­ge­ve­rij Den Hol­lan­der) in hoe­ver­re finan­ci­ë­le onder­ne­min­gen klan­ten op basis van Big Data en algo­rit­men ver­schil­lend mogen behan­de­len en waar­op finan­ci­ë­le onder­ne­min­gen dan moe­ten let­ten.

Hier­bij betrek­ken zij de rol van com­pli­an­ce offi­cers. Onge­lij­ke behan­de­ling ver­eist bij­zon­de­re aan­dacht van com­pli­an­ce offi­cers, omdat het men­sen diep kan kren­ken, zelfs indien vol­strekt legaal en hoe goed bedoeld ook. In dit arti­kel wordt toe­ge­licht dat gerecht­vaar­digd onder­scheid goed is en zelfs nodig, maar dat wil­le­keur of onder­scheid op onjuis­te gron­den kan lei­den tot bezwa­ren, repu­ta­tie­scha­de en zelfs tot een over­tre­ding van de wet en kan resul­te­ren in claims. Het gebruik van Big Data en algo­rit­men drijft dit dilem­ma op de spits. Ener­zijds is meer onder­scheid moge­lijk en daar­door wen­se­lijk. Ander­zijds, kent Big Data het risi­co op dis­cri­mi­na­tie en is het bij gebruik van Big Data nog moei­lij­ker om te ach­ter­ha­len en uit te leg­gen waar­op het onder­scheid is geba­seerd.

Dit arti­kel bespreekt drie rede­nen waar­om finan­ci­ë­le onder­ne­min­gen onder­scheid zou­den wil­len maken tus­sen klan­ten. Dit is nader uit­ge­werkt aan de hand van het juri­disch kader en de rela­tie met wat maat­schap­pe­lijk wen­se­lijk is. Ver­der wordt de spe­ci­fie­ke pro­ble­ma­tiek die speelt bij het gebruik van Big Data en algo­rit­men toe­ge­licht en wor­den de risico’s en de ver­wer­king in de Sys­te­ma­ti­sche Inte­gri­teits­ri­si­co Ana­ly­se (SIRA) en Pro­duct Appro­val Review Pro­ces (PARP) bespro­ken.

Ook wor­den 3 casus­sen bespro­ken waar­in dit kader wordt toe­ge­past door de auteurs. De kern­bood­schap is, dat je elke onge­lij­ke behan­de­ling goed moet kun­nen en voor­al dur­ven uit­leg­gen aan de klant. Kan of durf je dat niet, dan kan je er beter niet aan begin­nen.

Het arti­kel wordt sep­tem­ber 2020 op deze web­si­te geplaatst. Wilt u dit arti­kel nu al lezen? Klik dan hier (abon­ne­ment nodig).