COVID-19: de gevol­gen voor lopen­de of toe­kom­sti­ge bouw­pro­jec­ten

Alert

De gevol­gen van het coro­na­vi­rus zijn ook voel­baar bin­nen de bouw­sec­tor. Over­heids-maat­re­ge­len kun­nen lei­den tot beperk­te­re inzet van per­so­neel, beperk­te­re beschik­baar­heid van mate­ri­aal en/of hoge­re prij­zen. Dit kan lei­den tot dis­cus­sies tus­sen opdracht­ge­vers en aan­ne­mers over de vraag wel­ke par­tij de nade­li­ge gevol­gen van de corona­cri­sis dient te dra­gen. Leidt een late­re ople­ve­ring tot bouw­tijdover­schrij­ding met boe­te voor te late ople­ve­ring tot gevolg? En voor wiens reke­ning komen hoge­re prij­zen door trans­port­re­stric­ties en beperk­te pro­duc­tie­ca­pa­ci­teit bij (bui­ten­land­se) pro­du­cen­ten van bouw­pro­duc­ten?

Lees er meer over in onder­staan­de Law Alert.