Onder­zoeksplicht voor gebou­wen met breed­plaat­vloer­con­struc­tie

Alert

Voor gebou­wen met breed­plaat­vloe­ren (of bol­len­vloe­ren) zal op kor­te ter­mijn een onder­zoeksplicht wor­den inge­voerd. De onder­zoeksplicht houdt in dat de con­struc­tie­ve sterk­te van de breed­plaat­vloer moet wor­den getest en de vloer even­tu­eel moet wor­den ver­sterkt. Het onder­zoek en her­stel van de vloer kan tot groot onge­mak voor huur­ders en hoge kos­ten voor gebouw­ei­ge­na­ren lei­den.

In onder­staan­de Law Alert leest u wat de onder­zoeksplicht inhoudt, wat de gevol­gen zijn voor de huur­re­la­tie en in hoe­ver­re de aan­ne­mer aan­spra­ke­lijk is voor de kos­ten van onder­zoek en her­stel.