COVID-19: de huur­be­ta­ling

News

De gebeur­te­nis­sen in ver­band met het coro­na­vi­rus hou­den huur­ders en ver­huur­ders bezig. Huur­ders staat het water tot aan de lip­pen en zij wil­len zo snel moge­lijk ver­lich­ting van hun maand­las­ten. Ver­huur­ders heb­ben ook hun finan­ci­ë­le ver­plich­tin­gen en kun­nen vaak niet zomaar akkoord gaan met uit­stel van beta­ling.

Onder­staand over­zicht met moge­lij­ke tij­de­lij­ke afspra­ken tus­sen huur­der en ver­huur­der helpt u ver­der.