COVID-19: impact op finan­cie­rin­gen

News

Het is dui­de­lijk dat het coro­na­vi­rus een enor­me impact heeft, niet alleen op een groot aan­tal men­sen, maar ook op onder­ne­min­gen over de hele wereld. Van­uit een finan­cie­rings­per­spec­tief bezien, kun­nen onder­ne­min­gen die zich als gevolg van het virus gecon­fron­teerd zien met een terug­lo­pen­de omzet, pro­ble­men onder­vin­den met het vol­doen aan hun finan­ci­ë­le ratio’s zoals DSCR en leve­r­a­ge ratio onder bestaan­de finan­cie­rings­over­een­kom­sten. De ver­min­de­ring in omzet zal effect heb­ben op de cash flow, wat kan resul­te­ren in ver­traag­de of non-beta­ling van ren­te en/of aflos­sing als­me­de de waar­de van gestel­de zeker­he­den aan­tas­ten. Dit kan ver­vol­gens lei­den tot het moe­ten stel­len van addi­ti­o­ne­le zeker­he­den, het ont­staan van opei­sings­gron­den onder de finan­cie­ring of zelfs in de beëin­di­ging daar­van.

Het coro­na­vi­rus heeft moge­lijk ook zijn weer­slag op het aan­gaan van nieu­we finan­cie­rings­over­een­kom­sten door lening­ne­mers en lening­ge­vers. Lening­ge­vers gaan wel­licht strik­te­re lenings­voor­waar­den han­te­ren en vra­gen lening­ne­mers moge­lijk de impact van het virus en de wij­ze waar­op zij deze risico’s miti­ge­ren in hun busi­ness­plan op te nemen.

Onze spe­ci­a­lis­ten kun­nen zowel lening­ne­mers als lening­ge­vers assis­te­ren bij het vin­den van de juis­te oplos­sin­gen voor pro­ble­men ont­staan als gevolg van het coro­na­vi­rus, onder ande­re met het beoor­de­len van finan­cie­rings- en zeker­he­den­do­cu­men­ta­tie en het in kaart bren­gen van aan het virus gere­la­teer­de risico’s, het opstel­len van beno­dig­de wai­ver let­ters en met het wij­zi­gen of her­fi­nan­cie­ren van bestaan­de finan­cie­rings­over­een­kom­sten.