De zorg­plicht van de werk­ge­ver voor vei­lig­heid en gezond­heid werk­ne­mers

Voldoet uw organisatie aan de nationale en internationale Arbo-regelgeving?

News

Human capi­tal is de groot­ste troef van iede­re orga­ni­sa­tie. Het waar­bor­gen van het wel­zijn, de gezond­heid en de vei­lig­heid van uw werk­ne­mers is essen­ti­eel.

Bescher­ming van de gezond­heid en vei­lig­heid, hygi­ë­ne, ergo­no­mie, psy­cho­so­ci­a­le belas­ting – zoals stress, burn-out, pes­ten en geweld – zijn belang­rij­ke aspec­ten van elk arbo­be­leid. Werk­ge­vers moe­ten zor­gen voor de vei­lig­heid en gezond­heid van hun werk­ne­mers. Deze zorg­plicht geldt ook tegen­over uit­zend­krach­ten, sta­gi­ai­res, vrij­wil­li­gers en zzp’ers, als die zich in een ver­ge­lijk­ba­re posi­tie als een werk­ne­mer bevin­den.

Wij advi­se­ren en pro­ce­de­ren over uit­een­lo­pen­de kwes­ties met betrek­king tot arbeids­om­stan­dig­he­den. Onze dien­sten ver­een­vou­di­gen uw arbo­be­leid en ver­min­de­ren de tijd die aan com­pli­an­ce wordt besteed. Met onze rui­me erva­ring kun­nen wij u daar­naast onder­steu­nen ten aan­zien van onder meer een claim van een werk­ne­mer of een (voor­ge­no­men) sanc­tie van de Inspec­tie SZW. Om meer te weten te komen over de dien­sten die wij aan­bie­den: