Grensoverschrijdende detachering

Meldplicht in Nederland

Grensoverschrijdende detachering - Meldplicht in Nederland

Published 19 december 2019 Reading time min Auteur Emilie Boot Labor & Employment
Belangrijke update – Op grond van Europese detacheringswetgeving bestaat een registratieverplichting (meldplicht) in het kader van transnationale detachering van werknemers. Op 19 december 2019 heeft de Nederlandse overheid bekendgemaakt dat ingangsdatum van de Nederlandse meldplicht is vastgesteld op 1 maart 2020. Vanaf deze datum zullen gedetacheerde werknemers online moeten worden geregistreerd, op een door de Nederlandse overheid aangewezen website.

 

Melding
Melding is noodzakelijk voor detacheringen naar Nederland die aanvangen vanaf 1 maart 2020 of later. De meldingsplicht is niet van toepassing voor detacheringen aangevangen voor 1 maart 2020. De website bestemd voor de meldingen zal vanaf 1 februari 2020 worden opengesteld. Buitenlandse werkgevers die werknemers in Nederland ter beschikking stellen, moeten in ieder geval de navolgende informatie aanleveren bij de melding:

 • Identiteit van de persoon die de melding maakt
 • Informatie over de onderneming
 • De contactpersoon
 • Identiteit van de klant/dienstontvanger
 • De sector waarin de activiteiten in Nederland zullen worden uitgevoerd
 • Adres van de werklocatie in Nederland
 • Verwachte duur van de detachering
 • Identiteit van de persoon verantwoordelijk voor salarisuitbetaling van de gedetacheerde werknemer
 • Identiteit van de gedetacheerde werknemer
 • De A1 verklaring en/of ander bewijs waaruit volgt waar sociale premies worden afgedragen voor de gedetacheerde werknemer

Zelfstandigen dienen in ieder geval de navolgende informatie aan te leveren bij de melding:

 • Identiteit van de zelfstandige in kwestie
 • Identiteit van de klant/dienstontvanger
 • De sector waarin de activiteiten in Nederland zullen worden uitgevoerd
 • Adres van de werklocatie in Nederland
 • Informatie waaruit volgt waar sociale premies worden afgedragen

 

Uitzondering: zelfstandigen in “hoge risico” sectoren
De Nederlandse implementatie van Europese detacheringswetgeving (de “WagwEU”) is tevens van toepassing op zelfstandigen (tot op zekere hoogte). De Nederlandse overheid heeft bepaald dat de meldplicht alleen van toepassing is op zelfstandigen in aangewezen ‘hoge risico sectoren’’. Als hoge risico sectoren worden onder andere aangemerkt: de agrarische sector, de industriële sector en de bouwsector.

 

Vrijstelling: één melding per jaar
De Nederlandse overheid heeft tevens bepaald dat, met inachtneming van bepaalde vereisten, slechts één melding per jaar hoeft te worden gedaan. Deze enkele melding per jaar is in onderstaande gevallen mogelijk.

 • Zelfstandigen ingeschreven in het Handelsregister (of een soortgelijk register in een buurland), die actief zijn in ‘hoge risico sectoren’’ en zijn gevestigd binnen 100 kilometer van de Nederlandse grens. Tevens is vereist dat de zelfstandige in het voorgaande kalenderjaar driemaal een transnationale dienst heeft verricht of al een WagwEU jaarregistratie heeft voltooid, en niet actief is in de bouwsector.
 • Dienstverleners, met minimaal 1 en maximaal 9 werknemers, ingeschreven in het Handelsregister van de KvK (of een soortgelijk register in een buurland), die actief zijn in ‘hoge risico sectoren’’ en zijn gevestigd binnen 100 kilometer van de Nederlandse grens. Ook hier is vereist dat de dienstverlener in het voorgaande kalenderjaar driemaal een transnationale dienst heeft verricht of al een WagwEU jaarregistratie heeft voltooid en niet actief is in de bouwsector.
 • Zelfstandigen en dienstverleners actief in de wegtransportsector, ingeval de algemene vrijstelling voor de wegtransportsector niet van toepassing is.


Overige vrijstellingen
Voor bepaalde diensten is geen melding vereist, waaronder (maar niet gelimiteerd tot):

 • Werknemers die in Nederland zakelijke besprekingen voeren of overeenkomsten sluiten met bedrijven of instellingen, mits hun verblijf niet meer dan 13 aaneengesloten weken binnen een tijdsbestek van 52 weken bedraagt.
 • Gekwalificeerde of gespecialiseerde werknemers die de initiële assemblage of de eerste installatie uitvoeren van een goed, mits de werkzaamheden een ‘wezenlijk’ bestanddeel uitmaken van een overeenkomst voor de levering van goederen, welke noodzakelijk zijn voor het in werking stellen daarvan en de duur van de werkzaamheden niet meer dan acht dagen bedraagt. Dit is anders indien het werkzaamheden in de bouwsector betreffen.
 • Werknemers die urgent onderhoud of reparaties uitvoeren aan werktuigen, machines of apparatuur, die door de dienstverrichter zijn geleverd aan de dienstontvanger ten behoeve waarvan de reparaties of het onderhoud plaatsvinden, dan wel werknemers die door de dienstverrichter geleverde software installeren, aanpassen, of die instrueren over het gebruik van die software, mits hun verblijf noodzakelijk is voor deze activiteiten en niet meer dan 12 aaneengesloten weken binnen een tijdsbestek van 36 weken bedraagt.

 

Onze diensten
Wij gaan graag met u het gesprek aan om de gevolgen van de registratieplicht voor uw onderneming te bespreken. De administratieve lasten zijn gigantisch, maar wellicht gelden wel vrijstellingen voor uw organisatie. Wij ondersteunen u graag bij deze vraagstukken en zorgen ervoor dat uw bedrijf volledig voorbereid is op de introductie van de Nederlandse meldplicht per 1 maart 2020.