Grens­over­schrij­den­de deta­che­ring

Meldplicht in Nederland

Grensoverschrijdende detachering - Meldplicht in Nederland

Published 19 december 2019 Reading time min Auteur Emilie Boot Labor & Employment
Belang­rij­ke upda­te – Op grond van Euro­pe­se deta­che­rings­wet­ge­ving bestaat een regi­stra­tie­ver­plich­ting (meld­plicht) in het kader van trans­na­ti­o­na­le deta­che­ring van werk­ne­mers. Op 19 decem­ber 2019 heeft de Neder­land­se over­heid bekend­ge­maakt dat ingangs­da­tum van de Neder­land­se meld­plicht is vast­ge­steld op 1 maart 2020. Van­af deze datum zul­len gede­ta­cheer­de werk­ne­mers onli­ne moe­ten wor­den gere­gi­streerd, op een door de Neder­land­se over­heid aan­ge­we­zen web­si­te.

 

Mel­ding
Mel­ding is nood­za­ke­lijk voor deta­che­rin­gen naar Neder­land die aan­van­gen van­af 1 maart 2020 of later. De mel­dings­plicht is niet van toe­pas­sing voor deta­che­rin­gen aan­ge­van­gen voor 1 maart 2020. De web­si­te bestemd voor de mel­din­gen zal van­af 1 febru­a­ri 2020 wor­den open­ge­steld. Bui­ten­land­se werk­ge­vers die werk­ne­mers in Neder­land ter beschik­king stel­len, moe­ten in ieder geval de navol­gen­de infor­ma­tie aan­le­ve­ren bij de mel­ding:

 • Iden­ti­teit van de per­soon die de mel­ding maakt
 • Infor­ma­tie over de onder­ne­ming
 • De con­tact­per­soon
 • Iden­ti­teit van de klant/dienstontvanger
 • De sec­tor waar­in de acti­vi­tei­ten in Neder­land zul­len wor­den uit­ge­voerd
 • Adres van de werk­lo­ca­tie in Neder­land
 • Ver­wach­te duur van de deta­che­ring
 • Iden­ti­teit van de per­soon ver­ant­woor­de­lijk voor sala­ris­uit­be­ta­ling van de gede­ta­cheer­de werk­ne­mer
 • Iden­ti­teit van de gede­ta­cheer­de werk­ne­mer
 • De A1 ver­kla­ring en/of ander bewijs waar­uit volgt waar soci­a­le pre­mies wor­den afge­dra­gen voor de gede­ta­cheer­de werk­ne­mer

Zelf­stan­di­gen die­nen in ieder geval de navol­gen­de infor­ma­tie aan te leve­ren bij de mel­ding:

 • Iden­ti­teit van de zelf­stan­di­ge in kwes­tie
 • Iden­ti­teit van de klant/dienstontvanger
 • De sec­tor waar­in de acti­vi­tei­ten in Neder­land zul­len wor­den uit­ge­voerd
 • Adres van de werk­lo­ca­tie in Neder­land
 • Infor­ma­tie waar­uit volgt waar soci­a­le pre­mies wor­den afge­dra­gen

 

Uit­zon­de­ring: zelf­stan­di­gen in “hoge risi­co” sec­to­ren
De Neder­land­se imple­men­ta­tie van Euro­pe­se deta­che­rings­wet­ge­ving (de “Wag­wEU”) is tevens van toe­pas­sing op zelf­stan­di­gen (tot op zeke­re hoog­te). De Neder­land­se over­heid heeft bepaald dat de meld­plicht alleen van toe­pas­sing is op zelf­stan­di­gen in aan­ge­we­zen ‘hoge risi­co sec­to­ren’’. Als hoge risi­co sec­to­ren wor­den onder ande­re aan­ge­merkt: de agra­ri­sche sec­tor, de indu­stri­ë­le sec­tor en de bouw­sec­tor.

 

Vrij­stel­ling: één mel­ding per jaar
De Neder­land­se over­heid heeft tevens bepaald dat, met inacht­ne­ming van bepaal­de ver­eis­ten, slechts één mel­ding per jaar hoeft te wor­den gedaan. Deze enke­le mel­ding per jaar is in onder­staan­de geval­len moge­lijk.

 • Zelf­stan­di­gen inge­schre­ven in het Han­dels­re­gis­ter (of een soort­ge­lijk regis­ter in een buur­land), die actief zijn in ‘hoge risi­co sec­to­ren’’ en zijn geves­tigd bin­nen 100 kilo­me­ter van de Neder­land­se grens. Tevens is ver­eist dat de zelf­stan­di­ge in het voor­gaan­de kalen­der­jaar drie­maal een trans­na­ti­o­na­le dienst heeft ver­richt of al een Wag­wEU jaar­re­gi­stra­tie heeft vol­tooid, en niet actief is in de bouw­sec­tor.
 • Dienst­ver­le­ners, met mini­maal 1 en maxi­maal 9 werk­ne­mers, inge­schre­ven in het Han­dels­re­gis­ter van de KvK (of een soort­ge­lijk regis­ter in een buur­land), die actief zijn in ‘hoge risi­co sec­to­ren’’ en zijn geves­tigd bin­nen 100 kilo­me­ter van de Neder­land­se grens. Ook hier is ver­eist dat de dienst­ver­le­ner in het voor­gaan­de kalen­der­jaar drie­maal een trans­na­ti­o­na­le dienst heeft ver­richt of al een Wag­wEU jaar­re­gi­stra­tie heeft vol­tooid en niet actief is in de bouw­sec­tor.
 • Zelf­stan­di­gen en dienst­ver­le­ners actief in de weg­trans­port­sec­tor, inge­val de alge­me­ne vrij­stel­ling voor de weg­trans­port­sec­tor niet van toe­pas­sing is.


Ove­ri­ge vrij­stel­lin­gen
Voor bepaal­de dien­sten is geen mel­ding ver­eist, waar­on­der (maar niet geli­mi­teerd tot):

 • Werk­ne­mers die in Neder­land zake­lij­ke bespre­kin­gen voe­ren of over­een­kom­sten slui­ten met bedrij­ven of instel­lin­gen, mits hun ver­blijf niet meer dan 13 aan­een­ge­slo­ten weken bin­nen een tijds­be­stek van 52 weken bedraagt.
 • Gekwa­li­fi­ceer­de of gespe­ci­a­li­seer­de werk­ne­mers die de ini­ti­ë­le assem­bla­ge of de eer­ste instal­la­tie uit­voe­ren van een goed, mits de werk­zaam­he­den een ‘wezen­lijk’ bestand­deel uit­ma­ken van een over­een­komst voor de leve­ring van goe­de­ren, wel­ke nood­za­ke­lijk zijn voor het in wer­king stel­len daar­van en de duur van de werk­zaam­he­den niet meer dan acht dagen bedraagt. Dit is anders indien het werk­zaam­he­den in de bouw­sec­tor betref­fen.
 • Werk­ne­mers die urgent onder­houd of repa­ra­ties uit­voe­ren aan werk­tui­gen, machi­nes of appa­ra­tuur, die door de dienst­ver­rich­ter zijn gele­verd aan de dienst­ont­van­ger ten behoe­ve waar­van de repa­ra­ties of het onder­houd plaats­vin­den, dan wel werk­ne­mers die door de dienst­ver­rich­ter gele­ver­de soft­wa­re instal­le­ren, aan­pas­sen, of die instru­e­ren over het gebruik van die soft­wa­re, mits hun ver­blijf nood­za­ke­lijk is voor deze acti­vi­tei­ten en niet meer dan 12 aan­een­ge­slo­ten weken bin­nen een tijds­be­stek van 36 weken bedraagt.

 

Onze dien­sten
Wij gaan graag met u het gesprek aan om de gevol­gen van de regi­stra­tie­plicht voor uw onder­ne­ming te bespre­ken. De admi­ni­stra­tie­ve las­ten zijn gigan­tisch, maar wel­licht gel­den wel vrij­stel­lin­gen voor uw orga­ni­sa­tie. Wij onder­steu­nen u graag bij deze vraag­stuk­ken en zor­gen ervoor dat uw bedrijf vol­le­dig voor­be­reid is op de intro­duc­tie van de Neder­land­se meld­plicht per 1 maart 2020.