Ten­toon­stel­ling My Human Rights Hero

HVG Law, Nauta Dutilh & Houthoff onderstrepen Internationale Dag van de Rechten van de Mens met tentoonstelling in hun kantoor

News

Op 10 decem­ber 2019, de Inter­na­ti­o­na­le Dag van de Rech­ten van de Mens, ope­nen drie voor­aan­staan­de advo­ca­ten­kan­to­ren (HVG Law, Nauta­Du­tilh en Hout­hoff) de ten­toon­stel­ling My Human Rights Hero – 70 jaar Uni­ver­se­le Ver­kla­ring van de Rech­ten van de Mens in hun kan­to­ren. De ten­toon­stel­ling geeft een nieuw per­spec­tief op 30 arti­ke­len van de UVRM (De Uni­ver­se­le Ver­kla­ring van de Rech­ten van de Mens) en biedt een inkijk­je in het werk en de inspi­ra­tie­bron­nen van ver­schil­len­de men­sen, bekend en onbe­kend, die zich inzet­ten voor de rea­li­sa­tie van men­sen­rech­ten. De ten­toon­stel­ling is ont­wik­keld door men­sen­rech­ten­or­ga­ni­sa­tie Jus­ti­ce and Pea­ce.

Als mem­ber van Pro Bono Con­nect geven deze drie kan­to­ren pro bono juri­disch advies of onder­steu­ning bij juri­di­sche pro­ce­du­res aan orga­ni­sa­ties en ini­ti­a­tie­ven die zich voor men­sen­rech­ten of het alge­meen belang inzet­ten. Met de ten­toon­stel­ling wil­len HVG Law, Nauta­Du­tilh en Hout­hoff het belang van de men­sen­rech­ten in hun dage­lijk­se prak­tijk onder­stre­pen en hun mede­wer­kers en cli­ën­ten inspi­re­ren.

 

Wie zijn deze men­sen­rech­ten­ver­de­di­gers?
Wereld­wijd, en in Neder­land, zet­ten tal­lo­ze men­sen zich in om men­sen­rech­ten te rea­li­se­ren, voor zich­zelf en voor ande­ren. Soms zelfs met gevaar voor eigen leven. Dat doen ze bij­voor­beeld door slacht­of­fers van schen­din­gen bij te staan, rege­rin­gen aan te spre­ken op hun belof­tes en ver­plich­tin­gen, door schen­din­gen te docu­men­te­ren en schen­ders ter ver­ant­woor­ding te roe­pen. Wie zijn deze men­sen­rech­ten­ver­de­di­gers? Wat doen ze en hoe wer­den en blij­ven zij geïn­spi­reerd? Wat is heden ten dage de bete­ke­nis van de UVRM? Kun­ste­naar Julia Brants ver­beeld­de de ant­woor­den op deze vra­gen aan de hand van vijf unie­ke por­tret­ten gemaakt door foto­graaf Gre­gor Ser­vais en bracht de 30 arti­ke­len van de UVRM samen met foto­graaf Arno Rotte op een opval­len­de en inspi­re­ren­de manier tot leven.


De gepor­tret­teer­den
“De UVRM is door de VN ver­taald naar de Basic Prin­ci­ples on the Role of Lawy­ers, de rech­ten van de advo­caat. Deze gaan spe­ci­fiek over de cru­ci­a­le rol van de advo­caat in de recht­staat. De mate waar­in de onaf­han­ke­lij­ke rol van de advo­caat beschermd wordt, is een graad­me­ter van de recht­staat en daar­mee ook van de rech­ten van de mens. Ik denk dat de ont­wik­ke­lin­gen van de laat­ste maan­den in Neder­land illu­stre­ren dat het geen vast gege­ven is dat advo­ca­ten altijd bui­ten schot blij­ven.” (Joost Ita­lia­ner, Nauta­Du­tilh)

Eén van de gepor­tret­teer­den is Joost Ita­lia­ner, oud-part­ner en momen­teel als advi­seur aan advo­ca­ten­kan­toor Nauta­Du­tilh ver­bon­den. In de ten­toon­stel­ling doet hij een plei­dooi voor het nale­ven van de rech­ten van de mens en het steu­nen en bescher­men van die­ge­nen die deze ver­de­di­gen. De ande­re gepor­tret­teer­den zijn: Kath­leen Fer­ri­er (oud-poli­ti­cus en (o.a.) docent men­sen­rech­ten aan de Azi­a­ti­sche uni­ver­si­teit voor vrou­wen in Bang­la­desh), Chris­ti­na Moreno (men­sen­rech­ten­ad­vo­caat en oprich­ter van de stich­ting She Mat­ters), Mar­cel Klei­zen (mede­op­rich­ter van de soci­a­le onder­ne­ming Huma­ni­ty Cab) en Paul Vriend ((oud) mede­wer­ker van The Ocean Clea­nup).

“Dat is toch de gro­te bood­schap van de Uni­ver­se­le Ver­kla­ring van de Rech­ten van de Mens: het basis­be­sef dat het geen ver­schil zou moe­ten maken waar je gebo­ren bent, hoe je eruit ziet, wat jouw manier van den­ken of sek­su­e­le voor­keur is, wat dan ook – het feit dat je een mens bent geeft jou bepaal­de rech­ten en dat is iets waar­van ik denk ‘ja, dat moet nog steeds heel sterk uit­ge­dra­gen worden.’”(Kathleen Fer­ri­er)

 

My Human Rights Hero is een ini­ti­a­tief van men­sen­rech­ten­or­ga­ni­sa­tie Justice and Peace Nederland in samen­wer­king met het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) en Pro Bono Connect.

Voor meer infor­ma­tie over het Cor­po­ra­te Soci­al Res­pon­si­bi­li­ty Pro­gram­ma van HVG Law, ver­wij­zen we graag naar deze video.


Geef de inspi­ra­tie door!

"Het adviseren op het gebied van zeer relevante sociaal/maatschappelijke vraagstukken wordt binnen HVG Law als zeer motiverend en verbredend ervaren door onze mensen. Wij vinden dit met elkaar erg belangrijk en hebben daar onze organisatie ook op ingericht.”

Jan Andringa

jan.andringa@hvglaw.nl +31 6 21 25 27 73