Mas­ter­class Actu­a­li­tei­ten 2019 | Amster­dam

17 oktober 2019

News

Op 17 okto­ber 2019 vond op ons kan­toor in Amster­dam voor clien­ten en rela­ties de Mas­ter­class Actu­a­li­tei­ten 2019 plaats.

Een Mas­ter­class over de ont­wik­ke­lin­gen op de arbeids­markt en de impact daar­van, als­me­de de toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie in de juri­di­sche dienst­ver­le­ning en de moge­lijk­he­den die dit biedt.

Thema’s en spre­kers

In hoe­ver­re heb­ben trends en ont­wik­ke­lin­gen op de arbeids­markt invloed op het beleid van een orga­ni­sa­tie en haar busi­ness en in hoe­ver­re slui­ten de wets­voor­stel­len die eind 2019/ begin 2020 van kracht wor­den (o.a. WAB en BDA) daar­bij aan.

  • mr. Huub van Osch, advo­caat Labor & Employ­ment Law bij HVG Law en docent Arbeids­recht aan de VU Amster­dam
  • prof. mr. Evert Ver­hulp, hoog­le­raar Arbeids­recht aan de Uni­ver­si­teit van Amster­dam en tevens kroon­lid van de SER

De toe­ne­men­de rol van tech­no­lo­gie in de juri­di­sche dienst­ver­le­ning en de moge­lijk­he­den die dit biedt voor Gene­ral en Legal Coun­sels.

  • mr. Rutger Lambriex, advo­caat Inter­na­ti­o­naal Onder­ne­mings­recht bij HVG Law en in hoe­da­nig­heid van Glo­bal Cor­po­ra­te Law Lea­der van het EY Law net­werk mede ver­ant­woor­de­lijk voor tech­no­lo­gie
  • mr. Gijs van de Wouw, advo­caat Ban­king & Finan­ce bij HVG Law en spe­ci­a­list Block­chain

Op 30 okto­ber 2019 wordt deze Mas­ter­class op ons kan­toor in Eind­ho­ven her­haald voor clien­ten en rela­ties uit het Zui­den van Neder­land.