Hip­pisch EK 2019 – Arti­fi­ci­al Intel­li­gen­ce

What’s in IT for me?

News

Op woens­dag 21 augus­tus 2019 vond tij­dens het Hip­pisch EK in het Rot­ter­dam­se Kra­ling­se Bos een zeer geslaag­de bij­een­komst voor rela­ties plaats geor­ga­ni­seerd door HVG Law, EY en Rabo­bank.

Het the­ma van deze bij­een­komst was: ‘Arti­fi­ci­al Intel­li­gen­ce | What’s in IT for me?‘.

Het pro­gram­ma werd gefa­ci­li­teerd door Jan Peter Bal­ke­n­en­de. Tij­dens deze mid­dag was er alle ruim­te voor dis­cus­sie en het uit­wis­se­len van kennis en erva­ring. Diver­se spre­kers, waar­on­der Erik Olt­mans van EY en Fin­bar Hage van Rabo­bank, gaven inza­ge in de ont­wik­ke­lin­gen en de diver­se facet­ten van dit the­ma met de focus op de prak­ti­sche toe­pas­baar­heid. Daar­naast was er een panel­dis­cus­sie met onder­ne­mers die daad­wer­ke­lijk actief zijn met AI.

De bij­een­komst werd door de deel­ne­mers als zeer goed erva­ren.