Digi­tal, Cyber & Pri­va­cy nieuws­brief

Juli 2019

News

Op het gebied van Digi­tal, Cyber & Pri­va­cy heb­ben veel recen­te ont­wik­ke­lin­gen plaats­ge­von­den, reden voor ons Digi­tal, Cyber & Pri­va­cy team om een nieu­we nieuws­brief op te stel­len.

Deze nieuws­brief behan­delt onder meer de nieu­we boe­te­be­leids­re­gels van de Auto­ri­teit Per­soons­ge­ge­vens, de Alge­me­ne Ver­or­de­ning Gege­vens­be­scher­ming (één jaar later), de con­cept ePri­va­cy Ver­or­de­ning en de Cloud Act.

Mocht u naar aan­lei­ding van onze nieuws­brief vra­gen heb­ben, neem dan con­tact met het Digi­tal, Cyber & Pri­va­cy team.

Lees meer >>