Conceptwetsvoorstel Transparantie maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties

Reactie door HVG Law en EY

News

De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 21 decem­ber 2018 het con­cept­wets­voor­stel Transparantie maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties ter con­sul­ta­tie aan­ge­bo­den. Dit voor­stel ver­plicht maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties (stich­tin­gen, ver­e­ni­gin­gen en kerk­ge­noot­schap­pen) om bij dona­ties van meer dan € 15.000 de naam en woon­plaats van de dona­teur te publi­ce­ren. Stichtingen wor­den boven­dien ver­plicht tot publi­ca­tie van hun balans en staat van baten en las­ten.

Tegen dit con­cept­wets­voor­stel zijn nog­al wat bezwa­ren in te bren­gen. Specialisten van HVG Law en EY heb­ben hun reac­tie ver­woord in bij­gaand consultatiedocument.