Blog Integrale doordecentralisatie van onderwijsvastgoed – Enkele juridische aspecten

News

Sinds 1997 zijn de verantwoordelijkheden van het Rijk op het gebied van onderwijshuisvesting in het primair en voortgezet onderwijs gedecentraliseerd naar de gemeenten en wordt de uitvoering hiervan bekostigd via het Gemeentefonds. Daarnaast ontvangen de schoolbesturen een uitkering rechtstreeks van het Rijk.Sinds 1 januari 2015 zijn schoolbesturen in zowel het primair onderwijs als voortgezet onderwijs verantwoordelijk voor zowel het binnen- als buitenonderhoud van de schoolgebouwen. De gemeente is verantwoordelijk voor de bekostiging van zaken als nieuwbouw en uitbreiding.

 

Keuze en omvang
De onderwijswetgeving maakt het mogelijk de gemeentelijke huisvestingstaken en bijbehorende middelen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een schoolbestuur; doordecentralisatie . Wanneer de gemeente en het schoolbestuur afspraken maken om alle huisvestingstaken over te dragen wordt gesproken over “volledige doorcentralisatie”. De wettelijke zorgplicht blijft bij de gemeente berusten.

 

Oprichten rechtspersoon
Een gemeente kan met ieder schoolbestuur afzonderlijk afspraken maken, maar het is ook mogelijk dat de taken en bevoegdheden worden overgedragen naar meerdere schoolbesturen. In dat geval is een bijzondere aandacht nodig voor de vraag aan wie overdracht plaatsvindt.

Het is mogelijk een aparte rechtspersoon in het leven te roepen, bijvoorbeeld een stichting, vereniging of coöperatie. In het geval gekozen wordt voor een aparte rechtspersoon, is het belangrijk dat duidelijk wordt vastgelegd op welke wijze de besluitvorming binnen deze rechtspersoon plaatsvindt en is het belangrijk dat schoolbesturen zich realiseren dat zij het gezamenlijk eens moeten worden over uit te voeren renovaties, vernieuwing etc. en dat er mogelijke belangenverstrengelingen dan wel tegen gestelde belangen kunnen ontstaan.

Het is goed om al deze aspecten in kaart te brengen, risico’s te beperken en de afspraken duidelijk op te nemen in een overeenkomst dan wel de statuten van de rechtspersoon. Naast deze juridische aspecten dienen ook de fiscale en financiële voor- en nadelen van een aparte rechtspersoon te worden beoordeeld en dienen bijbehorende risico’s geminimaliseerd te worden. Om die reden werken wij hierbij altijd nauw samen met onze fiscale en financiële adviseurs van EY.

Kort en goed, hiervoor zijn een aantal (juridische) aspecten van doordecentralisatie aan bod gekomen. Het is belangrijk om tijdig de juiste adviseurs in te schakelen om alle aspecten in kaart te brengen en vooraf de juiste beslissingen te nemen bijvoorbeeld over de afspraken, dan wel de wens voor een aparte rechtspersoon, zodat achteraf geen onnodige conflicten ontstaan of onnodig hoge kosten gemaakt worden. EY en HVG Law kunnen u met al deze aspecten van dienst zijn.

Graag gaan we het gesprek met u aan.

Hier leest u meer blogs die ingaan op een aantal aandachtspunten van doordecentralisatie.