GDPR Live – Powe­red by HVG Law

News

Op 25 mei 2018 trad de nieu­we Euro­pe­se Pri­va­cy­wet­ge­ving in

Het was hét onder­werp op de agen­da van iede­re Legal Coun­sel. Wat moet er nog gebeu­ren als het gaat om beleid, pro­ce­du­res, ver­wer­kers­over­een­kom­sten? Wie is eind­ver­ant­woor­de­lijk? Moe­ten we toe­stem­ming vra­gen aan betrok­ke­nen? Hoe ver­houdt het recht op ver­ge­tel­heid zich tot bewaar­ter­mij­nen? En zijn we straks dan ook écht com­pli­ant? Maar mis­schien nog wel belang­rij­ker: hoe waar­bor­gen wij onze com­pli­an­ce?

Om meer begrip te rea­li­se­ren bij het mana­ge­ment, ant­woord te krij­gen op uw drin­gen­de vra­gen en voor best prac­ti­ces heeft HVG Law op 25 april 2018 en 18 mei 2018 twee live ses­sies geor­ga­ni­seerd waar­bij die zaken wer­den bespro­ken die uw orga­ni­sa­tie voor inwer­king­tre­ding van de nieu­we wet­ge­ving, echt gereed moest heb­ben.

U kunt nu de “on demand” ver­sies van de GDPR Live – Powe­red by HVG Law ses­sies bekij­ken: