HVG Logo

U wilt afscheid nemen van een werknemer. Wat zijn de mogelijkheden?

Eindigt de arbeidsovereenkomst niet op korte termijn automatisch, dan heeft u kortweg vier opties:

Optie 1)
U kunt de werknemer een beëindigingsovereenkomst aanbieden, waarin de voorwaarden voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst zijn opgenomen. De werknemer heeft geen recht op een transitievergoeding bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden.Het staat partijen vrij om de hoogte van een ontslagvergoeding te bepalen en mogen daarbij afwijken van de transitievergoeding. Het onderhandelingsresultaat veel meer nog dan onder het oude recht bepaald door hoe sterk de zaak van de werkgever is. Effectief onderhandelen is bij deze ontslagroute essentieel. Daarbij moet de werkgever ook rekening houden met de bedenktermijn van twee (of drie) weken, die de werknemer heeft wanneer hij akkoord is gegaan met de beëindigingsovereenkomst.De werknemer kan tijdens de bedenktermijn, zonder reden, terugkomen op de gesloten beëindigingsovereenkomst.

Optie 2) 
U kunt arbeidsovereenkomst met de werknemer opzeggen zonder toestemming van het UWV WERKbedrijf te vragen. De opzegging van de arbeidsovereenkomst kan namelijk ook rechtsgeldig zijn wanneer de werknemer schriftelijk instemt met de opzegging.De werknemer heeft bij de opzegging met instemming recht op een transitievergoeding. Een instemming met de opzegging leidt niet tot verwijtbare werkloosheid van de werknemer.Met andere woorden, de eventuele aanspraak op een WW-uitkering blijft bestaan. Ook bij de opzegging met instemming heeft de werknemer een bedenktermijn van twee (of drie) weken waarin hij op de instemming kan terugkomen.

Optie 3)
Voor ontslagen die verband houden met bedrijfseconomische omstandigheden of ontslagen na langdurige arbeidsongeschiktheid kunt u een ontslagaanvraag indienen bij het UWV WERKbedrijf.Na toestemming van het UWV WERKbedrijf kunt u de arbeidsovereenkomst opzeggen met inachtneming van de toepasselijke opzegtermijn. De proceduretijd van de procedure bij het UWV WERKbedrijf kan op de opzegtermijn in mindering worden gebracht.Er dient wel altijd een opzegtermijn van minimaal één maand over te blijven. Bij opzegging na toestemming van het UWV WERKbedrijf heeft de werknemer recht op een transitievergoeding.

Optie 4)
Voor voorgenomen ontslagen wegens disfunctioneren, verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, ontslagen wegens andere in de persoon van de werknemer gelegen redenen én ontslagen wegens een verstoorde arbeidsrelatie kunt u zich wenden tot de kantonrechter.Indien de kantonrechter de ontbinding van de arbeidsovereenkomst toewijst, houdt de kantonrechter rekening met de opzegtermijn. De opzegtermijn wordt verkort met de procedure bij de kantonrechter, mits minimaal één maand resteert.De werknemer heeft bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding. Dit is anders als de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Naast de transitievergoeding kan de kantonrechter in uitzonderlijke gevallen een billijke vergoeding aan de werknemer toekennen indien de werkgever ernstig verwijtbaar handelen of nalaten kan worden verweten.

Onder omstandigheden behoort een ontslag op staande voet (bij bijvoorbeeld diefstal) of een ontslag tijdens een eventuele proeftijd tot de mogelijkheden.

De keuze voor een bepaalde ontslagroute hangt af van uw wensen over de snelheid van de procedure, de bijbehorende kosten, risico’s (zoals een opzegverbod bij ziekte), publiciteit en dergelijke.

HVG Law heeft uitgebreide ervaring op dit vlak en is voor talloze klanten hierbij van meerwaarde geweest. Graag delen wij met u onze best-practice benadering.

 


Contactpersoon:

Joost van Ladesteijn
Tel.: +31 88 407 0240